Γενική ποινή

25. Πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήματος για το οποίο δεν προβλέπεται άλλη ποινή από τον παρόντα Νόμο, υπόκειται-

(α) Σε περίπτωση πρώτου αδικήματος, σε χρηματική ποινή πεντακόσιων λιρών,

(β) σε περίπτωση δεύτερου αδικήματος, σε φυλάκιση τριών μηνών ή σε χρηματική ποινή χίλιων λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές,

(γ) σε περίπτωση μεταγενέστερου αδικήματος, σε φυλάκιση έξι μηνών ή σε χρηματική ποινή τριών χιλιάδων λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές.