Γενική ποινή

25. Πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήματος βάσει του παρόντος Νόμου, για το οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει άλλη ποινή, υπόκειται—

(α) Σε περίπτωση πρώτου αδικήματος, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές· και

(β) σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.