Απαγορεύσεις

9.-(1) Απαγορεύεται η συσκευασία, πώληση ή διαφήμιση οποιουδήποτε τροφίμου, καθώς και η σήμανση οποιουδήποτε τροφίμου, με τρόπο ψευδή, παραπλανητικό ή απατηλό ή που ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη εντύπωση, αναφορικά με το χαρακτήρα, φύση, αξία, ποσότητα, σύσταση ή ασφάλεια του.

(2) Απαγορεύεται η συσκευασία ή σήμανση ή διαφήμιση τροφίμου κατά παράβαση οποιωνδήποτε κανονισμών, οι οποίοι αφορούν τη συσκευασία ή σήμανση ή διαφήμιση του εν λόγω τροφίμου.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν καθοριστεί με Κανονισμούς προδιαγραφές για τρόφιμο, απαγορεύεται η συσκευασία, πώληση, διαφήμιση ή σήμανση οποιουδήποτε τροφίμου, κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τις εν λόγω προδιαγραφές ή που ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη εντύπωση ότι πρόκειται για τρόφιμο που είναι σύμφωνο με τις εν λόγω προδιαγραφές.

(4) Απαγορεύεται η κατασκευή, παρασκευή, συντήρηση, συσκευασία, μεταφορά ή αποθήκευση, με σκοπό την πώληση οποιουδήποτε τροφίμου, κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες.