Παράβαση διατάξεων Κοινοτικών Κανονισμών ή Αποφάσεων

23Β.-(1) Πρόσωπο το οποίο διεξάγει επιχείρηση ή εργασίες σχετικά με την παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, συντήρηση, καθαρισμό, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, χειρισμό, διάθεση, πώληση, εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή τροφίμου, ή υλικού ή αντικειμένου που έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο, και το οποίο πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταξη Κοινοτικής Απόφασης αναφερόμενης ή περιγραφόμενης στο Δεύτερο Παράρτημα, είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, σε περίπτωση που παρέχει πληροφορίες ή υποβάλλει αίτηση -

(α) Σε αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ή σε αρμόδιο όργανο ή αρχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δυνάμει διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, η οποία διάταξη ρυθμίζει τρόφιμα, ή υλικά ή αντικείμενα που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, και

(β) οι πληροφορίες είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές ή, κατά περίπτωση, η αίτηση περιέχει πληροφορίες ή στοιχεία που είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.

(3) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (2) αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι υπέβαλε αίτηση ή, κατά περίπτωση, παρείχε πληροφορία με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική ή, κατά περίπτωση, ότι η αίτηση περιείχε πληροφορία ή στοιχεία που ήταν ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.