Απαγόρευση πώλησης τροφίμων που δεν είναι της φύσης, ουσίας ή ποιότητας που απαιτείται

7.-(1) Απαγορεύεται η πώληση, κατά τρόπο που επηρεάζει δυσμενώς τον αγοραστή, οποιουδήποτε τροφίμου το οποίο δεν είναι της φύσης ή της ουσίας ή της ποιότητας που ζητεί ο αγοραστής.

(2)Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται-

(α) Στην περίπτωση πρώτου αδικήματος, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο ποινές,

(β) στην περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(3)(α) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (β) και (γ), δεν αποτελεί αδίκημα, βάσει του εδαφίου (1), η πώληση τροφίμου—

(i) Στο οποίο έχει προστεθεί συστατικό ή υλικό αβλαβές για την υγεία επειδή απαιτείται για την παραγωγή ή προετοιμασία του τροφίμου για μεταφορά ή κατανάλωσή του, και όχι για αύξηση του όγκου, του βάρους ή του μεγέθους του τροφίμου ή για απόκρυψη της κατώτερης ποιότητάς του·

(ii) το οποίο είναι το αντικείμενο προνομίου ευρεσιτεχνίας σε ισχύ και προμηθεύεται στην κατάσταση που απαιτείται από τις προδιαγραφές του προνομίου ευρεσιτεχνίας ή είναι ιδιοκατασκεύασμα·

(iii) το οποίο είναι αναπόφευκτα αναμειγμένο με κάποια ξένη ουσία κατά τη διαδικασία συλλογής ή παρασκευής.

(β) Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής Κανονισμών που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, οι οποίοι Κανονισμοί—

(i) Καθορίζουν ή άλλως πως ρυθμίζουν τη σύνθεση του τροφίμου ή κατηγορίας τροφίμων στην οποία το τρόφιμο εμπίπτει· ή

(ii) απαγορεύουν, περιορίζουν ή άλλως πως ρυθμίζουν την προσθήκη ή παρουσία πρόσθετου ή άλλου συστατικού ή υλικού σε τέτοιο τρόφιμο ή κατηγορία τροφίμων.

(γ) Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία πράξη καθίσταται δεσμευτική επί της Δημοκρατίας βάσει σύμβασης η οποία έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία, όπως ενδεχόμενη σύμβαση για προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4) Σε περίπτωση δίωξης βάσει του άρθρου αυτού, δεν αποτελεί υπεράσπιση ο ισχυρισμός ότι ο αγοραστής, επειδή αγόρασε το τρόφιμο μόνο για ανάλυση ή/και εξέταση, δε ζημιώθηκε.

(5)Όταν Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου καθορίζουν τη σύνθεση οποιουδήποτε είδους τροφίμου που προορίζεται για πώληση ή απαγορεύουν ή περιορίζουν την προσθήκη ή παρουσία οποιουδήποτε πρόσθετου ή άλλου συστατικού ή υλικού σε οποιοδήποτε τέτοιο είδος, ο αγοραστής του είδους αυτού, εκτός αν αποδεικνύεται το αντίθετο, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ότι απαίτησε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών.