Εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών

14.-(1) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται σε κάθε εύλογο χρόνο-

(α) Να εισέλθει, να επιθεωρήσει, να ερευνήσει και να διενεργήσει έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό ή/και άλλο χώρο, εκτός από κατοικία, στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι παράγεται, παρασκευάζεται, μεταποιείται, συντηρείται, καθαρίζεται, συσκευάζεται, αποθηκεύεται, διανέμεται, τυγχάνει χειρισμού, διατίθεται, πωλείται ή κατέχεται ή εκτίθεται ή προσφέρεται προς διάθεση ή πώληση οποιοδήποτε αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού, να εξετάσει οποιοδήποτε τέτοιο αντικείμενο να πάρει δείγμα ή δείγματα του με την καταβολή εύλογου τιμήματος, να εξετάσει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εν λόγω παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, συντήρηση, καθαρισμό, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή, χειρισμό, διάθεση, πώληση ή κατοχή ή προσφορά ή έκθεση προς διάθεση ή πώληση, να εξετάσει οποιαδήποτε μέθοδο που εφαρμόζεται στο υποστατικό ή άλλο χώρο σε σχέση με τις προαναφερόμενες εργασίες και οποιαδήποτε μέθοδο ελέγχου που εφαρμόζεται στο υποστατικό ή άλλο χώρο καθώς και τα αποτελέσματα αυτής, να προβεί σε δικούς του ελέγχους για αξιολόγηση των προαναφερόμενων μεθόδων ελέγχου και των αποτελεσμάτων τους, και να ελέγξει τα πρόσωπα που απασχολούνται στο υποστατικό ή άλλο χώρο,

(β) να ανακόψει, να εισέλθει, να επιθεωρήσει, να ερευνήσει και να διενεργήσει έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και να ανοίξει και να εξετάσει οποιοδήποτε δοχείο, κουτί, κιβώτιο, δέμα, περιτύλιγμα ή άλλη συσκευασία, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μεταφέρει ή περιέχει οποιοδήποτε αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού ή οποιοδήποτε υποχρεωτικό πρότυπο, να εξετάσει και να πάρει δείγμα ή δείγματα οποιουδήποτε τέτοιου αντικειμένου με την καταβολή εύλογου τιμήματος, να εξετάσει οποιαδήποτε μέθοδο που εφαρμόζεται στο μεταφορικό μέσο σε σχέση με οποιαδήποτε από τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και διεξάγονται στο μεταφορικό μέσο, να εξετάσει οποιαδήποτε μέθοδο ελέγχου που εφαρμόζεται στο μεταφορικό μέσο καθώς και τα αποτελέσματα αυτής, να προβεί σε δικούς του ελέγχους για αξιολόγηση των προαναφερόμενων μεθόδων ελέγχου και των αποτελεσμάτων τους, και να ελέγξει τα πρόσωπα που απασχολούνται στο μεταφορικό μέσο,

(γ) να εξετάσει οποιαδήποτε στοιχεία καταχωρημένα σε ηλεκτρονική μορφή πάνω σε μαγνητικά μέσα ή βιβλία ή έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ή σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) και για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες ή καταχωρήσεις σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού, και να πάρει αντίγραφα ή αποσπάσματα τους,

(δ) να κατακρατεί ή να δεσμεύει για όσο χρόνο είναι αναγκαίος, οποιοδήποτε αντικείμενο, αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού και να διατάξει να παραμείνει ή να μεταφερθεί το εν λόγω αντικείμενο σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει,

(ε) να καταστρέφει οποιοδήποτε αντικείμενο, αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού, εφόσον αποδειχθεί ότι είναι ακατάλληλο με βάση το άρθρο 6,

(στ) οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από την απόφαση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού για κατακράτηση ή δέσμευση αντικειμένου, δυνάμει της παραγράφου (δ), μπορεί να προσφύγει εγγράφως στον Υπουργό, ο οποίος εξετάζει, αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφαση του στον προσφεύγοντα.

(1α) Ανεξάρτητα από τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να πάρει δείγμα εισαγόμενου αντικειμένου αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο πάρων Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού, πριν τον εκτελωνισμό του εν λόγω αντικειμένου, χωρίς την καταβολή εύλογου τιμήματος.

(2) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου χώρου ή μεταφορικού μέσου και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε τέτοιο υποστατικό ή άλλο χώρο ή μεταφορικό μέσο, στο οποίο εισέρχεται εξουσιοδοτημένος λειτουργός δυνάμει του εδαφίου (1), υποχρεούνται να παρέχουν στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκόλυνση που ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός εύλογα απαιτεί.

(3)Απαγορεύεται-

(α)Η εσκεμμένη μετάδοση οποιασδήποτε ψευδούς ή παραπλανητικής πληροφορίας σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· ή

(β) η μετακίνηση, μεταβολή ή επέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε αντικείμενο, αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού, το οποίο δεσμεύθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), χωρίς την εξουσιοδότηση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού.

(4)(α) Αν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται, δυνάμει των προνοιών του παρόντος άρθρου, διαπιστώσει ότι-

(i) Παράγονται ή φυλάσσονται σε υποστατικά προϊόντα ακατάλληλα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 6· ή

(ii) έχουν διαμορφωθεί ή επικρατούν στο υποστατικό σοβαρές υγειονομικές ελλείψεις, παραλείψεις ή συνθήκες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του προσωπικού ή τη δημόσια υγεία,

δύναται να επιβάλει την αναστολή της λειτουργίας του υποστατικού για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες, με δυνατότητα παράτασης, για μία ή περισσότερες φορές, διάρκειας τεσσάρων ή λιγότερων ημερών, για εκτέλεση βελτιώσεων και απολυμάνσεων.

(β) Η διεύθυνση οφείλει κατά το χρόνο που ισχύει η αναστολή της λειτουργίας του υποστατικού, να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για άρση των λόγων, για τους οποίους επιβλήθηκε η αναστολή των εργασιών:

Νοείται ότι, αν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι που επέβαλαν την αναστολή των εργασιών εξέλειπαν πριν από την εκπνοή της πρώτης ή οποιασδήποτε τετραήμερης περιόδου, δύναται να επιτρέψει την επαναλειτουργία του υποστατικού πριν από τον καθορισμένο χρόνο εκπνοής.

(4α) Πέραν των προσώπων που καθορίζονται στις παραγράφους (α) και (β) του ορισμού του όρου "εξουσιοδοτημένος λειτουργός" στο άρθρο 2, ο Υπουργός δύναται να διορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει τα αναγκαία προσόντα ως εξουσιοδοτημένο λειτουργό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(4β) Κάθε υγειονομικός επιθεωρητής δήμου που, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος λειτουργός και κάθε πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (4α) ως εξουσιοδοτημένος λειτουργός ενεργούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού" σημαίνει-

(α) Οποιοδήποτε τρόφιμο·

(β) οτιδήποτε χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, συντήρηση, καθαρισμό, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, χειρισμό, διάθεση, πώληση, ή κατοχή ή προσφορά ή έκθεση προς διάθεση ή πώληση τροφίμου·

(γ) Οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση ή σήμανση τροφίμου·

(δ) οποιοδήποτε υλικό ή αντικείμενο έρχεται σε επαφή με τρόφιμο.