Εξουσίες Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

16Α-(1)(α) Ο Διευθυντής, με  την επιφύλαξη της παραγράφου (β), υποχρεούται για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας να δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας διά της οποίας δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες που καθορίζονται στο εδάφιο (2)(α), υπό την προϋπόθεση ότι πριν τη δημοσίευση ο Διευθυντής συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις του εδαφίου (4).

(β)  Η υποχρέωση του Διευθυντή να δημοσιεύει ανακοίνωση βάσει της παραγράφου (α) αίρεται, αν -

(i) ο Διευθυντής εξέδωσε αιτιολογημένη απόφαση περί του ότι, κατά την κρίση του, η προστασία της δημόσιας υγείας διασφαλίζεται χωρίς την προαναφερόμενη δημοσίευση, βάσει μέτρων που ο  Διευθυντής  ή/και εξουσιοδοτημένοι    λειτουργοί λαμβά-νουν στα πλαίσια των  εξουσιών και καθηκόντων που τους παρέχει και αναθέτει, αντίστοιχα, ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού, και

(ii) τα ακόλουθα τρία πρόσωπα συμφωνούν με την προαναφερόμενη απόφαση του Διευθυντή:

(Α) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας,

(Β) ο Διευθυντής του Κυβερνητικού Χημείου ο οποίος αναφέρεται στο εδάφιο (7)(α) του άρθρου 15,

(Γ) εξουσιοδοτημένος εκπρόσω-πος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

(2)(α) Οι πληροφορίες που απαρτίζουν την δημοσιευόμενη ανακοίνωση δυνάμει του εδαφίου (1)(α) είναι οι ακόλουθες:

(i) το αποτέλεσμα ανάλυσης ή/και εξέτασης, διενεργούμενης δυνάμει του άρθρου 15, το οποίο πιστοποιεί ότι τρόφιμο δεν πληροί διάταξη είτε του παρόντος Νόμου είτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(ii) ο καθορισμός του είδους του εν λόγω τροφίμου και της ονομασίας υπό την οποία το εν λόγω τρόφιμο πωλείται,

(iii) το εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα ή η εμπορική ονομασία του εν λόγω τροφίμου,

(iv) ένδειξη της παρτίδας στην οποία ανήκει το εν λόγω τρόφιμο,

(v) το όνομα του προσώπου από το οποίο λήφθηκε το υπό ανάλυση ή/και εξέταση τρόφιμο και στο οποίο, ή στον αντιπρόσωπο αυτού, δόθηκε δυνάμει του άρθρου 16 ή 17 δείγμα ή μέρος αυτού από το εν λόγω τρόφιμο,

(vi) το όνομα του προσώπου το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή, εκ πρώτης όψεως ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση του εν λόγω τροφίμου με διάταξη είτε του παρόντος Νόμου είτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(β) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι η δημοσιευόμενη δυνάμει του εδαφίου (1)(α) ανακοίνωση περιέχει λανθασμένες πληροφορίες, δημοσιεύει διορθωτική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3)(α) Σε περίπτωση που εντός δώδεκα μηνών εκδίδονται από Κυβερνητικούς Χημικούς τρία πιστοποιητικά -

(i) τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (3)(β) του άρθρου 15, και

(ii) τα  οποία σχετίζονται  με το  ίδιο είδος τροφίμου, από το οποίο είδος λήφθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου, από  το  ίδιο  πρόσωπο  ή τον αντιπρόσωπό του, τα δείγματα ή μέρη δείγματος, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο των αναλύσεων ή/και εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων καταδεικνύονται από τα τρία πιστοποιητικά,

ο Διευθυντής, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώθηκε με το εδάφιο (4), δύναται για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας να απαγορεύει στο εν λόγω πρόσωπο, ή στον αντιπρόσωπό του, την εμπορία του εν λόγω είδους τροφίμου για περίοδο  που  δεν  υπερβαίνει  τις σαράντα πέντε ημέρες με σκοπό να αρθούν οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η απαγόρευση.  Η απαγόρευση επιβάλλεται με τη διαβίβαση γραπτής οδηγίας στο επηρεαζόμενο πρόσωπο την οποία ο Διευθυντής δημοσιεύει επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να παρατείνει την περίοδο ισχύος οδηγίας απαγόρευσης, την οποία διαβίβασε δυνάμει της παραγράφου (α), με τη διαβίβαση, μία ή περισσότερες φορές, παρόμοιας γραπτής οδηγίας προς το προαναφερόμενο πρόσωπο αν ικανοποιηθεί ότι τέτοια παράταση είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους επιβλήθηκε η πρώτη περίοδος απαγόρευσης.

(γ) Σε κάθε γραπτή οδηγία, δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β), με την οποία απαγορεύεται η εμπορία τροφίμου, ο Διευθυντής καθορίζει επαρκώς, δεόντως και σαφώς, την περίοδο ισχύος της απαγόρευσης και   τους λόγους για τους οποίους επέβαλε την απαγόρευση.

(δ) Το πρόσωπο στο οποίο, ή στον αντιπρόσωπο αυτού, έχει διαβιβαστεί γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β), υποχρεούται κατά το  χρόνο  ο  οποίος  καθορίζεται  στη γραπτή  οδηγία, να προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για άρση των λόγων για τους οποίους ο Διευθυντής του διεβίβασε τη γραπτή οδηγία.

(ε) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι, για τους οποίους απαγόρευσε την εμπορία  τροφίμου  δυνάμει  της  παραγράφου  (α) ή (β), εξέλειπαν πριν από την εκπνοή της περιόδου απαγόρευσης που καθορίζεται στην εν λόγω οδηγία, δύναται να επιτρέπει την εμπορία του τροφίμου πριν από τη λήξη της προαναφερόμενης περιόδου εκπνοής και υποχρεούται το συντομότερο δυνατό να κοινοποιεί γραπτώς αυτή του την απόφαση στο υποκείμενο στην απαγόρευση πρόσωπο.

(4)(α) Πριν τη δημοσίευση της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) ανακοίνωσης και πριν την απαγόρευση δυνάμει του εδαφίου (3) της εμπορίας τροφίμου, ο Διευθυντής-

(i) αποστέλλει ή παραδίδει στο πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α)(vi), αντίγραφο κάθε εκδιδόμενου από Κυβερνητικό Χημικό πιστοποιητικού το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α)(i), στο οποίο πιστοποιητικό ο Διευθυντής προτίθεται να βασίσει ενέργειά του δυνάμει του εδαφίου (1) ή (3), και

(ii) πληροφορεί γραπτώς το προαναφερόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματος του τελευταίου το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 15.

(β) Ο Διευθυντής δημοσιεύει την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ανακοίνωση ή απαγορεύει δυνάμει του εδαφίου (3) την εμπορία τροφίμου, μόνο εάν το επηρεαζόμενο πρόσωπο:

(i) δεν άσκησε το προαναφερόμενο δικαίωμά του εντός της προθεσμίας η οποία καθορίζεται στο εδάφιο (7)(α) του άρθρου 15, ή

(ii) άσκησε το προαναφερόμενο δικαίωμά του και το αποτέλεσμα της διαδικασίας που αναφέρεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 15 επικύρωσε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α)(i).

(5)  Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το εδάφιο (1), είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Στο παρόν άρθρο, «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.