Εξουσίες Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

16Α.-(1) Έκαστος εκ του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών δύναται να λαμβάνει τα κατά την κρίση του δέοντα μέτρα, περιλαμβανομένης της διευθέτησης για δημοσίευση ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο, προβολή τηλεοπτικών ανακοινώσεων, αγγελία ραδιοφωνικών ανακοινώσεων και της διευθέτησης ανακοινώσεων δια οποιουδήποτε άλλου μέσου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού περί του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, ο οποίος ενδεχομένως να προκύπτει από τρόφιμο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα και κατ’ εφαρμογή του ΄Αρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(2)(α) Ο Διευθυντής δύναται, για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας, να επιβάλλει την υποχρέωση σε πρόσωπο, το οποίο εισάγει, εξάγει, πωλεί, διανέμει, διαθέτει ή άλλως πως εμπορεύεται τρόφιμο ή κατηγορία τροφίμου, ή υλικό ή αντικείμενο που έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο ή κατηγορία τέτοιου υλικού ή αντικειμένου, να αποσύρει τέτοιο τρόφιμο ή υλικό ή αντικείμενο ή τέτοια κατηγορία τροφίμου ή υλικού ή αντικειμένου από την αγορά της Δημοκρατίας ή/και να ανακαλέσει από τους καταναλωτές τέτοιο τρόφιμο ή υλικό ή αντικείμενο ή τέτοια κατηγορία τροφίμου ή υλικού ή αντικειμένου, αποζημιώνοντας τους τελευταίους με δικές του δαπάνες.  Η υποχρέωση απόσυρσης ή ανάκλησης επιβάλλεται με τη διαβίβαση γραπτής οδηγίας στο επηρεαζόμενο πρόσωπο, η οποία οδηγία ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί δυνάμει της παραγράφου (γ).

(β) Σε κάθε γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου (α), ο Διευθυντής -

(i) Καθορίζει επαρκώς το υπό απόσυρση τρόφιμο ή υλικό ή αντικείμενο ή κατηγορία τροφίμου υλικού ή αντικειμένου, αναφέροντας προς τούτο τις αναφερόμενες στην παράγραφο (δ) πληροφορίες οι οποίες υφίστανται και είναι σε γνώση του, και

(ii) αναφέρει επαρκώς, δεόντως και σαφώς τους λόγους για τους οποίους επέβαλε την υποχρέωση απόσυρσης ή ανάκλησης, και επισυνάπτει αντίγραφο του εκδιδόμενου από Κυβερνητικό Χημικό πιστοποιητικού το οποίο τεκμηριώνει αυτούς τους λόγους καταδυκνείοντας το αποτέλεσμα διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης, το οποίο αποτέλεσμα πιστοποιεί ότι το υπό απόσυρση ή ανάκληση τρόφιμο ή υλικό ή αντικείμενο ή κατηγορία τροφίμου, υλικού ή αντικειμένου δεν πληροί διάταξη του παρόντος Νόμου, Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης.

(γ)  Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι για τους οποίους επέβαλε την υποχρέωση απόσυρσης ή ανάκλησης εξέλειπαν, δύναται να ανακαλέσει την οδηγία που εξέδωσε δυνάμει της παραγράφου (α) με απόφασή του την οποία κοινοποιεί γραπτώς το συντομότερο δυνατό στο υποκείμενο στην οδηγία πρόσωπο.

(δ)  Οι πληροφορίες τις οποίες ο Διευθυντής αναφέρει σε οδηγία του σύμφωνα με την παράγραφο (β)(i) είναι οι ακόλουθες:

(i) το είδος του σχετικού τροφίμου, υλικού ή αντικειμένου ή της σχετικής κατηγορίας αυτών, και την ονομασία υπό την οποία πωλείται το σχετικό τρόφιμο, υλικό ή αντικείμενο ή η σχετική κατηγορία,

(ii) το εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα ή η εμπορική επωνυμία του σχετικού τροφίμου, υλικού ή αντικειμένου ή της σχετικής κατηγορίας αυτών,

(iii) ένδειξη της παρτίδας στην οποία ανήκει το σχετικό τρόφιμο, υλικό ή αντικείμενο ή της σχετικής κατηγορία αυτών.

(3)(α) Σε περίπτωση που εντός δώδεκα μηνών εκδίδονται από Κυβερνητικούς Χημικούς τρία πιστοποιητικά -

(i) τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (3)(β) του άρθρου 15, και

(ii) τα  οποία σχετίζονται  με το  ίδιο είδος τροφίμου,προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, από το οποίο είδος λήφθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου, από  το  ίδιο  πρόσωπο  ή τον αντιπρόσωπό του, τα δείγματα ή μέρη δείγματος, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο των αναλύσεων ή/και εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων καταδεικνύονται από τα τρία πιστοποιητικά,

ο Διευθυντής, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώθηκε με το εδάφιο (4), δύναται για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας να απαγορεύει στο εν λόγω πρόσωπο, ή στον αντιπρόσωπό του, την εμπορία του εν λόγω είδους τροφίμου,προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε ημέρες με σκοπό να αρθούν οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η απαγόρευση. Η απαγόρευση επιβάλλεται με τη διαβίβαση γραπτής οδηγίας στο επηρεαζόμενο πρόσωπο την οποία ο Διευθυντής δημοσιεύει επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να παρατείνει την περίοδο ισχύος οδηγίας απαγόρευσης, την οποία διαβίβασε δυνάμει της παραγράφου (α), με τη διαβίβαση, μία ή περισσότερες φορές, παρόμοιας γραπτής οδηγίας προς το προαναφερόμενο πρόσωπο αν ικανοποιηθεί ότι τέτοια παράταση είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους επιβλήθηκε η πρώτη περίοδος απαγόρευσης.

(γ) Σε κάθε γραπτή οδηγία, δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β), με την οποία απαγορεύεται η εμπορία τροφίμου,προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, ο Διευθυντής καθορίζει επαρκώς, δεόντως και σαφώς, την περίοδο ισχύος της απαγόρευσης και τους λόγους για τους οποίους επέβαλε την απαγόρευση.

(δ) Το πρόσωπο στο οποίο, ή στον αντιπρόσωπο αυτού, έχει διαβιβαστεί γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β), υποχρεούται κατά το χρόνο ο οποίος καθορίζεται στη γραπτή οδηγία, να προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για άρση των λόγων για τους οποίους ο Διευθυντής του διεβίβασε τη γραπτή οδηγία.

(ε) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι, για τους οποίους απαγόρευσε την εμπορία  τροφίμου,προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου  δυνάμει  της  παραγράφου  (α) ή (β), εξέλειπαν πριν από την εκπνοή της περιόδου απαγόρευσης που καθορίζεται στην εν λόγω οδηγία, δύναται να επιτρέπει την εμπορία του τροφίμου,προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου πριν από τη λήξη της προαναφερόμενης περιόδου εκπνοής και υποχρεούται το συντομότερο δυνατό να κοινοποιεί γραπτώς αυτή του την απόφαση στο υποκείμενο στην απαγόρευση πρόσωπο.

(4)(α) Πριν την απαγόρευση δυνάμει του εδαφίου (3) της εμπορίας τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, ο Διευθυντής-

(i) αποστέλλει ή παραδίδει στο επηρεαζόμενο από την απαγόρευση πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (3)(α), αντίγραφο κάθε εκδιδόμενου από Κυβερνητικό Χημικό πιστοποιητικού το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (5), στο οποίο πιστοποιητικό ο Διευθυντής προτίθεται να βασίσει ενέργειά του δυνάμει του εδαφίου (3), και

(ii) πληροφορεί γραπτώς το προαναφερόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματος του τελευταίου το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 15.

(β) Ο Διευθυντής απαγορεύει δυνάμει του εδαφίου (3) την εμπορία τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, μόνο εάν το επηρεαζόμενο πρόσωπο:

(i) δεν άσκησε το προαναφερόμενο δικαίωμά του εντός της προθεσμίας η οποία καθορίζεται στο εδάφιο (7)(α) του άρθρου 15, ή

(ii) άσκησε το προαναφερόμενο δικαίωμά του και το αποτέλεσμα της διαδικασίας που αναφέρεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 15 επικύρωσε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (5).

(5)  Η ανάλυση ή/και εξέταση, την οποία αναφέρει το εδάφιο (4) με παραπομπή στο παρόν εδάφιο, είναι ανάλυση ή/και εξέταση, διενεργούμενη, δυνάμει του άρθρου 15, το αποτέλεσμα της οποίας πιστοποιεί ότι τρόφιμο, προϊόν, υλικό ή αντικείμενο δεν πληροί διάταξη είτε του παρόντος Νόμου είτε Διατάγματος ή Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού είτε υποχρεωτικού προτύπου είτε Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης.

(6)Στα εδάφια (2) μέχρι και (5), «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.