Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών» (EE L 227 της 01/09/1994, σ. 1),

(β) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1239/95 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 1995 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 2100/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες ενώπιον του γραφείου και τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών» (EE L 121 της 01/06/1995, σ. 37),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Νέων Ποικιλιών των Φυτών Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αιτητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο καταχώρησε αίτηση για τη χορήγηση δικαιώματος δημιουργού·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη·

«Γραφείο» σημαίνει το Γραφείο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών το οποίο εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 26 και είναι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη·

«δικαιούχος» σημαίνει τον κάτοχο του δικαιώματος δημιουργού·

«δημιουργός» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο δημιούργησε ή ανακάλυψε και ανέπτυξε μια ποικιλία·

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία έγινε η βάση της αγωγής εκτός από τις περιπτώσεις προσφυγής εναντίον απόφασης του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο η οποία εκδικάζεται στο Ανώτατο Δικαστήριο·

«ειδοποίηση» σημαίνει, επικοινωνία από το Γραφείο με διάδικο σε διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου·

«Ένωση» σημαίνει τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών των Φυτών·

«Έφορος» σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Προστασίας των Ποικιλιών των Φυτών, το οποίο τηρείται από τον Έφορο·

«ποικιλία» σημαίνει σπόρους, παραβολάδες, μοσχεύματα, ομάδα φυτών σε ένα μοναδικό φυτικό είδος του χαμηλότερου γνωστού βαθμού, η οποία ομάδα ανεξαρτήτως από το κατά πόσο οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση δικαιώματος δημιουργού ικανοποιούνται πλήρως, μπορεί να-

(α)Καθορίζεται από την εκδήλωση των χαρακτηριστικών τα οποία απορρέουν από ένα συγκεκριμένο γενότυπο ή συνδυασμό γενοτύπων,

(β)διακρίνεται από οποιαδήποτε άλλη ομάδα φυτών με την εκδήλωση τουλάχιστον ενός από τα εν λόγω χαρακτηριστικά, και

(γ)θεωρείται ως μια μονάδα σε σχέση με την καταλληλότητα της για να πολλαπλασιάζεται χωρίς να μεταβάλλεται·

«προστατευόμενη ποικιλία» σημαίνει την ποικιλία, η οποία είναι αντικείμενο δικαιώματος δημιουργού, προσδιορίζεται από την περιγραφή, η οποία καθιερώνεται με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 35 και από το επίσημο δείγμα το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 47, και η οποία φέρει ονομασία όπως αναφέρεται στην παράγραφο (ν) του εδαφίου (1) του άρθρου 5.

«Συμβαλλόμενο Μέρος» σημαίνει κράτος (άλλο από τη Δημοκρατία) το οποίο είναι μέρος στη Σύμβαση·

«Σύμβαση» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών των Φυτών·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 25·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Δικαιούχοι δικαιωμάτων προστασίας

3.-(1) Τα δικαιώματα τα οποία απονέμονται από το Νόμο αυτό μπορούν να αποκτώνται από -

(α)υπηκόους της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και πρόσωπα τα οποία έχουν την κατοικία τους ή το εγγεγραμμένο γραφείο τους ή της επιχείρησής τους στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος·

(β)υπηκόους των Συμβαλλόμενων Μερών και πρόσωπα τα οποία έχουν την κατοικία τους ή το εγγεγραμμένο γραφείο τους ή της επιχείρησής τους στην εδαφική περιφέρεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους· και

(γ)υπηκόους κάθε κράτους το οποίο χωρίς να είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, χορηγεί αποτελεσματική προστασία σε ποικιλία φυτού στους πολίτες της Δημοκρατίας, και πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή το εγγεγραμμένο γραφείο τους ή της επιχείρησής τους στο κράτος αυτό.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) «υπήκοος» σημαίνει, στην περίπτωση που το Συμβαλλόμενο Μέρος είναι κράτος, τους υπηκόους του κράτους εκείνου και, στην περίπτωση που το Συμβαλλόμενο Μέρος είναι διακυβερνητικός οργανισμός, τους υπηκόους των κρατών τα οποία είναι μέλη στον οργανισμό αυτό.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) το Γραφείο αποφασίζει κατά πόσο η προστασία των ποικιλιών των φυτών που προσφέρεται από ένα κράτος είναι αποτελεσματική.

Αντιπρόσωπος σε διαδικασίες

4. Πρόσωπο το οποίο δεν έχει κατοικία ή εγγεγραμμένο γραφείο ή την επιχείρηση του στη Δημοκρατία μπορεί να είναι διάδικος ή ενδιαφερόμενο μέρος σε διαδικασίες οι οποίες εγείρονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και να διεκδικεί δικαιώματα που απορρέουν απ’ αυτό, μόνο αν έχει αντιπρόσωπο ο οποίος να είναι κάτοικος ή να έχει γραφείο στη Δημοκρατία. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να έχει εξουσία να ενεργεί εκ μέρους του αντιπροσωπευόμενού του, ενώπιον του Γραφείου και σε νομικές διαδικασίες, οι οποίες αφορούν την προστασία των νέων ποικιλιών των φυτών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Προϋποθέσεις προστασίας

5. (1) Το δικαίωμα του δημιουργού χορηγείται όταν η ποικιλία είναι -

(α)νέα·

(β)διακεκριμένη·

(γ)ομοιογενής.

(δ)σταθερή· και

(ε)έχει ονομασία που καθιερώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40.

(2) Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε πρόσθετες διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δικαιώματος δημιουργού νοουμένου ότι ο αιτητής συμμορφώνεται με τις τυπικές διαδικασίες, οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και πληρώνει τα καθορισμένα τέλη.

Καινοτομία

6. (1) Η ποικιλία είναι νέα αν, κατά την ημερομηνία της καταχώρησης της αίτησης ή, όπου είναι εφαρμόσιμο, κατά την ημερομηνία προτεραιότητας, πολλαπλασιαστικό υλικό ή συγκομιζόμενο υλικό της ποικιλίας δεν πωλήθηκε ή διανεμήθηκε σε άλλους, με τη συγκατάθεση του δημιουργού ή του δικαιοδόχου του, για σκοπούς εκμετάλλευσης της ποικιλίας:

(α)Στην εδαφική περιφέρεια της Δημοκρατίας για περισσότερο από ένα έτος· και

(β)σε εδαφική περιφέρεια άλλη από εκείνη της Δημοκρατίας για περισσότερο από τέσσερα έτη ή στην περίπτωση δέντρων και αμπελιών για περισσότερο από έξι έτη.

(2) Η καινοτομία δε χάνεται ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πώλησης ή διάθεσης σε άλλους:

(α)Η οποία προήλθε από οποιαδήποτε καταχρηστική ενέργεια σε βάρος του δημιουργού ή του δικαιοδόχου του· ή

(β)η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων στην ποικιλία· ή

(γ)η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας δυνάμει της οποίας ένα πρόσωπο πολλαπλασιάζει συγκεκριμένη ποικιλία εκ μέρους του δημιουργού ή του δικαιοδόχου του, νοουμένου ότι η ιδιοκτησία στο πολλαπλασιαζόμενο υλικό επιστρέφει στο δημιουργό ή το δικαιοδόχο του και νοουμένου ότι το πολλαπλασιαζόμενο υλικό δε χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλλης ποικιλίας· ή

(δ)η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας δυνάμει της οποίας ένα πρόσωπο αναλαμβάνει δοκιμές επί εδάφους ή εργαστηριακές δοκιμές, ή μικρής κλίμακας δοκιμές επεξεργασίας, με σκοπό την αξιολόγηση της ποικιλίας· ή

(ε)η οποία αποτελεί μέρος της εκπλήρωσης μιας νομικής ή διοικητικής υποχρέωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιολογική ασφάλεια ή την καταχώρηση ποικιλιών σε εθνικό κατάλογο ποικιλιών εισηγμένο στο εμπόριο· ή

(στ)η οποία περιλαμβάνει συγκομιζόμενο υλικό το οποίο είναι υποπροϊόν ή πλεονασματικό προϊόν της δημιουργίας της ποικιλίας ή των δραστηριοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους (γ) μέχρι (ε) του παρόντος εδαφίου, νοουμένου ότι το εν λόγω υλικό πωλείται ή διατίθεται χωρίς προσδιορισμό ταυτότητας της ποικιλίας, για σκοπούς κατανάλωσης.

Διακεκριμένη ποικιλία

7.-(1) Η ποικιλία είναι διακεκριμένη αν διακρίνεται με σαφήνεια από κάθε άλλη κοινώς γνωστή ποικιλία κατά το χρόνο της καταχώρησης της αίτησης ή, όπου είναι εφαρμόσιμο, κατά την ημερομηνία της προτεραιότητας.

(2) Η καταχώρηση σε οποιαδήποτε χώρα αίτησης για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού ή για καταχώρηση στον οικείο εθνικό κατάλογο ποικιλιών εισηγμένο στο εμπόριο πρέπει να θεωρείται ότι καθιστούν την ποικιλία η οποία είναι αντικείμενο της αίτησης κοινώς γνωστή από την ημερομηνία της αίτησης, νοουμένου ότι η αίτηση οδηγεί στη χορήγηση του δικαιώματος δημιουργού ή στην καταχώρηση στον κατάλογο, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Η κοινώς γνωστή ποικιλία μπορεί επίσης να αποδεικνύεται με αναφορά σε διάφορους παράγοντες όπως είναι η εμπορική εκμετάλλευση της ποικιλίας η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, η καταχώρηση της ποικιλίας σε μητρώο των ποικιλιών το οποίο τηρείται από αναγνωρισμένο οργανισμό/υπηρεσία ή συμπερίληψη της ποικιλίας σε συλλογή αναφοράς.

Ομοιογένεια

8. Η ποικιλία θεωρείται ομοιογενής αν λαμβανομένης υπόψη της μεταβολής η οποία δυνατό να αναμένεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου πολλαπλασιασμού της, είναι επαρκώς ομοειδής στα σχετικά της χαρακτηριστικά.

Σταθερότητα

9. Η ποικιλία θεωρείται σταθερή αν τα σχετικά της χαρακτηριστικά παραμένουν αμετάβλητα μετά από επαναλαμβανόμενο πολλαπλασιασμό ή, στην περίπτωση ενός ειδικού πολλαπλασιαστικού κύκλου, στο τέλος καθενός τέτοιου κύκλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαίωμα δημιουργού

10.-(1) Δικαίωμα δημιουργού απονέμεται στο δημιουργό ή στον κατά τίτλο διάδοχο του.

(2) Όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα δημιούργησαν, ή ανακάλυψαν και ανέπτυξαν, μια ποικιλία από κοινού, το δικαίωμα προστασίας απονέμεται σ’ αυτούς ή στους διαδόχους τους από κοινού. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας μεταξύ των κοινών δημιουργών, τα μερίδια τους είναι ίσα.

(3) Όταν ο δημιουργός είναι εργοδοτούμενος, το δικαίωμα του δημιουργού προσδιορίζεται από τη σχέση εργασίας μέσα στα πλαίσια της οποίας δημιουργήθηκε, ή ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε η ποικιλία και σύμφωνα με την εφαρμοστέα επί της συγκεκριμένης σχέσης εργασίας νομοθεσία, αν υπάρχει.

Τεκμήριο προστασίας

11.-(1) Ο αιτητής τεκμαίρεται ότι δικαιούται προστασίας μέχρις ότου αποδειχθεί το αντίθετο.

(2) Όταν η αίτηση γίνεται από κατά τίτλο διάδοχο, αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ικανοποιητική απόδειξη του τίτλου του.

Δικαστική προστασία του δικαιώματος του δημιουργού

12.-(1) Όταν καταχωρείται αίτηση για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού από πρόσωπο μη δικαιούμενο προστασίας, το δικαιούμενο πρόσωπο μπορεί να εγείρει αγωγή ενώπιον του Δικαστηρίου για την αναγνώρισή του ως αιτητή της συγκεκριμένης αίτησης ή εάν ήδη έγινε αποδεκτή αναγνώριση σ’ αυτόν του δικαιώματος δημιουργού.

(2) Η έγερση τέτοιας αγωγής δεν είναι δυνατή μετά από πέντε έτη από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της χορήγησης του δικαιώματος δημιουργού.

(3) Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δεν ισχύει όταν στην αγωγή προβάλλεται ισχυρισμός ότι ο εναγόμενος ενήργησε με κακή πίστη για την απόκτηση του δικαιώματος δημιουργού.

(4) Όταν η αγωγή επιτύχει, οποιαδήποτε δικαιώματα τα οποία παραχωρούνται από τον εναγόμενο σε τρίτα μέρη σε σχέση με την αίτηση είτε ανάλογα με την περίπτωση το δικαίωμα δημιουργού, καθίστανται άκυρα και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα με την επιφύλαξη του εδαφίου (2):

Νοείται ότι, όταν ο δικαιούχος οποιουδήποτε δικαιώματος εκμετάλλευσης ποικιλίας που αποκτήθηκε με καλή πίστη και ο οποίος πήρε πραγματικά και αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό να ασκήσει τα δικαιώματά του πριν την ημερομηνία της επίδοσης της αγωγής ή εάν δεν έγινε τέτοια επίδοση, πριν την ημερομηνία της απόφασης, μπορεί να εκτελεί ή να συνεχίσει να εκτελεί τις πράξεις εκμετάλλευσης οι οποίες απορρέουν από τα μέτρα που πάρθηκαν, με την επιφύλαξη της πληρωμής δίκαιης αμοιβής στο πρόσωπο το οποίο δικαιούται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Περιεχόμενο του δικαιώματος του δημιουργού

13.-(1) Τηρουμένων των άρθρων 14 και 15, οι ακόλουθες πράξεις σε σχέση με το πολλαπλασιαστικό υλικό της ποικιλίας στην οποία έχει χορηγηθεί προστασία απαιτούν την εξουσιοδότηση του δικαιούχου:

(α)Παραγωγή ή αναπαραγωγή (πολλαπλα-σιασμός)·

(β)επεξεργασία με σκοπό τη βελτίωση της αναπαραγωγής·

(γ)προσφορά για πώληση·

(δ)πώληση ή άλλη προώθηση στην αγορά·

(ε)εξαγωγή·

(στ)εισαγωγή·

(ζ)αποθήκευση για οποιοδήποτε από τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (στ).

(2) Τηρουμένων των άρθρων 14 και 15, οι πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1), σε σχέση με συγκομιζόμενο υλικό, περιλαμβανομένων ολόκληρων φυτών και τμημάτων των φυτών τα οποία παράχθηκαν μέσω της μη εξουσιοδοτούμενης χρήσης πολλαπλασιαστικού υλικού της ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία, απαιτούν την εξουσιοδότηση του δικαιούχου, εκτός αν ο δικαιούχος είχε λογική ευκαιρία να ασκήσει το δικαίωμα του αναφορικά με το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό.

(3) Σε σχέση με ποικιλίες ενός καθοριζόμενου φυτικού γένους ή είδους και τηρουμένων των άρθρων 14 και 15 οι πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) σε σχέση με προϊόντα που παράχθηκαν άμεσα από συγκομισθέν υλικό της ποικιλίας που παραχωρήθηκε προστασία που εμπίπτουν μέσα στις διατάξεις του εδαφίου (2) μέσω της μη εξουσιοδοτούμενης χρήσης του εν λόγω συγκομισθέντος υλικού, απαιτούν την εξουσιοδότηση του δικαιούχου, εκτός αν ο δικαιούχος είχε την ευκαιρία να ασκήσει το δικαίωμα του αναφορικά με το εν λόγω συγκομισθέν υλικό.

(4) Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση η οποία χορηγείται δυνάμει των εδαφίων, (2) ή (3) σε όρους και περιορισμούς.

(5) (α) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (4) τυγχάνουν επίσης εφαρμογής αναφορικά με -

(i)ποικιλίες οι οποίες προέρχονται απευθείας από ποικιλία στην οποία παραχωρήθηκε προστασία όταν η τελευταία δεν είναι η ίδια που προέρχεται ουσιαστικά από άλλη ποικιλία στην οποία παραχωρήθηκε προστασία·

(ii)ποικιλίες οι οποίες δεν διακρίνονται με σαφήνεια σύμφωνα με το άρθρο 7 από την ποικιλία στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία·

(iii)ποικιλίες των οποίων η παραγωγή απαιτεί την επαναλαμβανόμενη χρήση της ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία.

(β) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α), ποικιλία πρέπει να θεωρείται ως να προέρχεται απευθείας από άλλη ποικιλία («την αρχική ποικιλία») όταν·

(i)είναι κατ’ υπεροχή προερχόμενη από την αρχική ποικιλία, ή από ποικιλία η οποία είναι η ίδια προερχόμενη κατ’ υπεροχή από την αρχική ποικιλία, και διατηρεί την εκδήλωση των βασικών χαρακτηριστικών τα οποία προκύπτουν από το γενότυπο ή συνδυασμό των γενότυπων της αρχικής ποικιλίας·

(ii)είναι διακεκριμένη με σαφήνεια από την αρχική ποικιλία· και

(iii)εκτός από τις διαφορές οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι η ποικιλία προέρχεται απευθείας από την αρχική ποικιλία, συμφωνεί με την αρχική ποικιλία στην εκδήλωση των βασικών χαρακτη-ριστικών τα οποία προκύπτουν από το γενότυπο ή το συνδυασμό των γενότυπων της αρχικής ποικιλίας.

(γ) Ποικιλίες που προέρχονται απευθείας από ποικιλία στην οποία παραχωρήθηκε προστασία μπορούν να δημιουργούνται για παράδειγμα με την επιλογή μιας φυσικής ή τεχνητής μετάλλαξης, ή μιας σωματοκλωνικής παραλλαγής με την επιλογή μιας επί μέρους παραλλαγής που διαφέρει από τα φυτά της αρχικής ποικιλίας, με επαναδιασταύρωση, ή με τη μετατροπή μιας ποικιλίας με γενετική μηχανική.

Εξαιρέσεις στο δικαίωμα του δημιουργού

14. (1) Το δικαίωμα του δημιουργού δεν καλύπτει-

(α)Πράξεις οι οποίες γίνονται ιδιωτικά και για μη εμπορικούς σκοπούς·

(β)πράξεις οι οποίες γίνονται για πειραματικούς σκοπούς·

(γ)πράξεις οι οποίες γίνονται για το σκοπό δημιουργίας άλλων ποικιλιών· και

(δ)πράξεις οι οποίες αναφέρονται στα εδάφια (1) μέχρι (3) του άρθρου 13, σε σχέση με τέτοιες άλλες ποικιλίες, εκτός όταν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13.

Περιορισμοί του δικαιώματος του δημιουργού

15.-(1) Το δικαίωμα δημιουργού δεν καλύπτει πράξεις οι οποίες αφορούν κάθε υλικό της ποικιλίας που παραχωρήθηκε προστασία ή σε ποικιλία, η οποία καλύπτεται από τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η οποία πωλήθηκε ή προωθήθηκε διαφορετικά στο εμπόριο από τον δημιουργό ή με συγκατάθεση του στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή σε κάθε υλικό το οποίο παράγεται από το εν λόγω υλικό, εκτός αν τέτοιες πράξεις περιλαμβάνουν:

(α)Περαιτέρω πολλαπλασιασμό της συγκεκριμένης ποικιλίας· ή

(β)εξαγωγή υλικού της ποικιλίας, η οποία καθιστά δυνατό τον πολλαπλασιασμό της ποικιλίας, σε ένα κράτος το οποίο δεν προστατεύει ποικιλίες του φυτικού γένους ή είδους στο οποίο ανήκει η ποικιλία, εκτός όταν το εξαγόμενο υλικό είναι για σκοπούς τελικής κατανάλωσης.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), “υλικό” σε σχέση με ποικιλία σημαίνει:

(α)Οποιαδήποτε μορφή πολλαπλασιαστικού υλικού·

(β)συγκομιζόμενο υλικό, περιλαμβανομένων ολόκληρων φυτών ή τμημάτων των φυτών· και

(γ)κάθε προϊόν το οποίο προέρχεται κατευθείαν από το συγκομιζόμενο υλικό.

Ανεξαρτησία του δικαιώματος δημιουργού από μέτρα ρύθμισης του εμπορίου

16. Το δικαίωμα δημιουργού είναι ανεξάρτητο από κάθε μέτρο το οποίο λαμβάνεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας για να ρυθμίζει την παραγωγή, πιστοποίηση και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών ή την εισαγωγή ή την εξαγωγή τέτοιου υλικού.

Διάρκεια και προσωρινή προστασία του δικαιώματος δημιουργού

17.-(1) Το δικαίωμα δημιουργού εκπνέει κατά το τέλος του εικοστού ημερολογιακού έτους το οποίο ακολουθεί τη χορήγηση του, ενώ όταν πρόκειται για δέντρα και αμπέλια, το δικαίωμα εκπνέει κατά το τέλος του εικοστού πέμπτου έτους από το έτος παροχής της προστασίας.

(2) Σε σχέση με την περίοδο μεταξύ της δημοσίευσης της αίτησης και της χορήγησης του δικαιώματος δημιουργού, ο αιτών δικαιούται σε δίκαιη αμοιβή από κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου προέβη σε πράξεις οι οποίες, όταν χορηγηθεί του δικαίωμα του δημιουργού, απαιτούν την εξουσιοδότηση του δημιουργού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Μεταβίβαση ιδιοκτησίας

18.-(1) Το δικαίωμα σε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού, τα δικαιώματα με βάση αίτηση και το δικαίωμα δημιουργού θεωρούνται σ’ όλες τις περιπτώσεις ως στοιχεία πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και επί των οποίων θα τυγχάνει εφαρμογής η σχετική νομοθεσία που διέπει τέτοια ιδιοκτησία, εκτός όταν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(2) Κάθε πράξη με την οποία τα δικαιώματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) (το δικαίωμα σε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού, τα δικαιώματα με βάση αίτηση ή το δικαίωμα δημιουργού) μεταβιβάζονται ή τροποποιούνται δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που αποκτώνται από τρίτα πρόσωπα πριν την ημερομηνία της πράξης.

(3) Κάθε πράξη με την οποία το δικαίωμα για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού τα δικαιώματα με βάση αίτηση ή το δικαίωμα δημιουργού μεταβιβάζονται ή τροποποιούνται, περιλαμβανομένης της δικαστικής προστασίας, δεν είναι δεσμευτική έναντι τρίτων, μέχρις ότου η αίτηση και το δικαίωμα δημιουργού καταχωρηθούν στο Βιβλίο Αιτήσεων και το Μητρώο αντιστοίχως:

Νοείται ότι μια πράξη όμως είναι δεσμευτική, πριν την εν λόγω καταχώρηση, έναντι τρίτων οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα μετά την ημερομηνία της πράξης με γνωστοποίηση της πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Αποκλειστική ή μη άδεια εκμετάλλευσης

19.-(1) Ο δικαιούχος δικαιώματος δημιουργού μπορεί να παραχωρήσει αποκλειστική ή μη αποκλειστική άδεια σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο αναφορικά με όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Μέρους αυτού.

(2) Η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης γίνεται εγγράφως.

(3) Κάθε αποκλειστική άδεια καταχωρείται στο Μητρώο και δημοσιεύεται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα.

(4) Η παραχώρηση αποκλειστικής άδειας δεν είναι δεσμευτική έναντι τρίτων οι οποίοι απέκτησαν δικαιώματα στο δικαίωμα του δημιουργού με καλή πίστη, εκτός αν η αποκλειστική άδεια καταχωρήθηκε ως αναφέρεται στο εδάφιο (3) πριν από την ημερομηνία της απόκτησης της αποκλειστικής άδειας.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας

20.-(1) Κάθε πρόσωπο μπορεί, με αίτηση η οποία καταχωρείται στο Γραφείο, να ζητήσει υποχρεωτική άδεια σε σχέση με το δικαίωμα δημιουργού. Το Γραφείο χορηγεί την υποχρεωτική άδεια μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

(2) Ειδικότερα η υποχρεωτική άδεια σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χορηγηθεί εκτός εάν συντρέχουν όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις σωρευτικά:

(α) Ο αιτητής για χορήγηση υποχρεωτικής άδειας πρέπει να είναι οικονομικά ή άλλως πως σε θέση να εκμεταλλευτεί το δικαίωμα δημιουργού κατά ικανοποιητικό και αποδοτικό τρόπο και να είναι επίσης πρόθυμος να το κάμει·

(β) ο δημιουργός αρνήθηκε να χορηγήσει στον αιτητή άδεια ή δεν είναι διατεθειμένος να χορηγήσει άδεια με εύλογους όρους·

(γ) έχουν παρέλθει τρία έτη μεταξύ της ημερομηνίας της χορήγησης του δικαιώματος δημιουργού και της ημερομηνίας της αίτησης για τη χορήγηση μιας υποχρεωτικής άδειας· και

(δ) ο αιτητής για χορήγηση υποχρεωτικής άδειας έχει καταβάλει το απαιτούμενο για τη χορήγηση τέλος το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς.

(3) Η υποχρεωτική άδεια παρέχει στον αδειούχο μη αποκλειστικό δικαίωμα να εκτελεί όλες ή οποιαδήποτε από τις πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 14, για την προμήθεια της εγχώριας αγοράς.

(4) Κατά τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας το Γραφείο, καθορίζει την αμοιβή την οποία ο αδειούχος πληρώνει στον δικαιούχο.

(5) Το Γραφείο απαιτεί από το δικαιούχο να προμηθεύει τον αδειούχο τόσο πολλαπλασιαστικό υλικό όσο είναι αναγκαίο για να γίνεται εύλογη χρήση της υποχρεωτικής άδειας, έναντι πληρωμής επαρκούς αμοιβής στον δικαιούχο.

(6) Η διάρκεια της υποχρεωτικής άδειας καθορίζεται από το Γραφείο και μπορεί να παρατείνεται όταν το Γραφείο ικανοποιείται, με βάση μια νέα εξέταση, ότι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας εξακολουθούν να υφίστανται κατά την εκπνοή της πρώτης περιόδου:

Νοείται ότι, υποχρεωτική άδεια χορηγείται για περίοδο μικρότερη των δύο ή μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

(7) Το Γραφείο ακυρώνει την υποχρεωτική άδεια όταν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες χορηγήθηκε, δεν υφίστανται πλέον.

(8) Πριν τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας, το Γραφείο μπορεί να ακούει τις απόψεις εθνικών οργανισμών και/ή οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Πρόωρη λήξη του δικαιώματος του δημιουργού

21.-(1) Το δικαίωμα του δημιουργού λήγει πριν από την εκπνοή της προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17 -

(α)Όταν ο δικαιούχος του δικαιώματος παραιτείται αυτού, με έγγραφη δήλωση η οποία απευθύνεται στο Γραφείο· ή

(β)όταν το ετήσιο τέλος κατέστη πληρωτέο και δεν καταβλήθηκε μέσα στην προθεσμία.

(2) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι εκείνη η οποία καθορίζεται στη δήλωση ή, αν δεν καθορίζεται, η ημερομηνία της παραλαβής της δήλωσης. Στην περίπτωση της παραγράφου (β) η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι η ημερομηνία απαίτησης του τέλους.

Ακύρωση του δικαιώματος του δημιουργού

22.-(1) Το Γραφείο κηρύσσει το δικαίωμα του δημιουργού άκυρο και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα όταν διαπιστώσει:

(α)Ότι η ποικιλία δεν ήταν νέα ή διακεκριμένη κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή όπου ισχύει κατά την ημερομηνία προτεραιότητας·

(β)ότι, όπου η χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού βασίστηκε κυρίως πάνω σε πληροφορίες και έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τον αιτητή, η ποικιλία δεν ήταν ομοιογενής ή σταθερή κατά την εν λόγω ημερομηνία· ή

(γ)ότι το δικαίωμα του δημιουργού χορηγήθηκε σε πρόσωπο το οποίο δε δικαιούται και το πρόσωπο το οποίο δικαιούται δεν ήγειρε αγωγή για δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 12 ή αποποιήθηκε το δικαίωμα να εγείρει τέτοια αγωγή.

(2) Τηρούμενης οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης, το δικαίωμα του δημιουργού, το οποίο κηρύχθηκε άκυρο και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα, πρέπει να θεωρείται ως να μην είχε χορηγηθεί.

(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Γραφείο.

Περιπτώσεις διαγραφής του δικαιώματος του δημιουργού

23.-(1) Το Γραφείο διαγράφει το δικαίωμα του δημιουργού όταν διαπιστώσει ότι ο κάτοχος δεν ικανοποίησε την υποχρέωσή του σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 45 και ότι η ποικιλία δεν είναι πλέον ομοιογενής ή σταθερή.

(2) Το Γραφείο διαγράφει το δικαίωμα του δημιουργού και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)Όταν δικαιούχος δεν ανταποκρίνεται σε απαίτηση η οποία έγινε από το Γραφείο, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 46, για σκοπούς επιβεβαίωσης ότι ακολουθείται πρόγραμμα διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας· ή

(β)όταν το Γραφείο προτίθεται να διαγράψει την υφιστάμενη ονομασία της ποικιλίας σύμφωνα με το άρθρο 47 (2) και ο δικαιούχος δεν προτείνει κατάλληλη ονομασία μέσα στην προβλεπόμενη από το εν λόγω άρθρο.

(3) Το δικαίωμα του δημιουργού δεν μπορεί να διαγραφεί παρά μόνο όταν δοθεί στο δικαιούχο σχετική γνωστοποίηση και μια εύλογη περίοδος, που καθορίζεται στη γνωστοποίηση για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις.

(4) Η διαγραφή λαμβάνει ισχύ από την ημερομηνία της καταχώρησης της σύμφωνα με το άρθρο 24.

Δημοσίευση της εκπνοής

24. Η πρόωρη λήξη, η αναδρομική ακύρωση και η διαγραφή του δικαιώματος του δημιουργού, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 ή 24 αντίστοιχα, και οι λόγοι αυτών καταχωρούνται στο Μητρώο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Συμβούλιο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών

25.-(1) Ο Υπουργός εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου διορίζει Συμβούλιο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών οι οποίοι εμπλέκονται στο θέμα της προστασίας των ποικιλιών των φυτών.

(2) Το Συμβούλιο προεδρεύεται από ένα ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου.

(3) Οι όροι οι οποίοι διέπουν το διορισμό των μελών του Συμβουλίου και τη λειτουργία του Συμβουλίου καθορίζονται σε Κανονισμούς.

(4) Το Συμβούλιο συμβουλεύει και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό για θέματα σχετικά με τον παρόντα Νόμο, βοηθά το Γραφείο στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες εργασίες οι οποίες του ανατίθενται ειδικά από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς ενεργώντας πάντοτε με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

Γραφείο Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών

26.-(1) Ιδρύεται Γραφείο Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών ως Τμήμα του Κλάδου Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου.

(2) Το Γραφείο εκπροσωπείται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

(3) Οι αποφάσεις του Γραφείου λαμβάνονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Υποχρέωση κοινοποίησης αρνητικών αποφάσεων

27.-(1) Κάθε απόφαση που εκδίδεται από το Γραφείο, η οποία επηρεάζει αρνητικά ένα μέρος σε διαδικασίες ενώπιον του πρέπει να κοινοποιείται στο διάδικο αυτό με αιτιολόγηση.

(2) Το επηρεαζόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις προφορικά ή εγγράφως μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης.

Βιβλίο Αιτήσεων, Μητρώο Προστασίας των Ποικιλιών των Φυτών και Αρχείο

28.-(1) Το Γραφείο διατηρεί Βιβλίο Αιτήσεων, Μητρώο Προστασίας των Ποικιλιών των Φυτών καθώς και Αρχείο. Το Βιβλίο, το Μητρώο και το Αρχείο πρέπει να είναι ανοικτά για δημόσια επιθεώρηση, επιφυλασσομένης της καταβολής των καθορισμένων τελών.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον μπορεί να επιθεωρεί:

(α)Τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στις αιτήσεις·

(β)τα έγγραφα τα οποία αφορούν τα δικαιώματα των δημιουργών τα οποία ήδη χορηγήθηκαν· και

(γ)τις καλλιεργητικές δοκιμές και άλλες αναγκαίες δοκιμές.

(3) Στην περίπτωση ποικιλιών των οποίων η παραγωγή απαιτεί επαναλαμβανόμενη χρήση άλλων ποικιλιών ως συστατικών, ο αιτητής μπορεί, όταν κάνει την αίτηση του, να ζητήσει όπως τα έγγραφα και οι δοκιμές οι οποίες αναφέρονται στα συστατικά να μην υπόκεινται σε επιθεώρηση.

(4) Το Γραφείο διατηρεί τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των εγγράφων στους φακέλους μέχρι πέντε έτη μετά την απόσυρση ή απόρριψη της αίτησης ή τη λήξη του δικαιώματος του δημιουργού.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

29. Το Γραφείο δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα ακόλουθα:

(α)Αιτήσεις για χορήγηση δικαιωμάτων των δημιουργών·

(β)αιτήσεις για ονομασίες ποικιλιών·

(γ)εγγραφές νέων ονομασιών για ποικιλίες στις οποίες παραχωρήθηκε προστασία·

(δ)παραχωρήσεις δικαιωμάτων των δημιουργών·

(ε)αλλαγές αιτητών ή των κατόχων·

(στ)λήξη δικαιώματος του δημιουργού·

(ζ)τις παραχωρούμενες άδειες εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20.

Αποκατάσταση δικαιωμάτων στην προτέρα τους κατάσταση σε περιπτώσεις μη τήρησης χρονικής προθεσμίας

30.-(1) Εάν παρόλη την προσπάθεια που υπό τις περιστάσεις κατέβαλε ο αιτητής ή ο δικαιούχος, ή ο οποιοσδήποτε άλλος διάδικος στις διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου, δεν κατέστη δυνατό να τηρηθούν οι χρονικές προθεσμίες που απαιτούνται από το Γραφείο, τα δικαιώματά του, κατόπιν αίτησης, αποκαθίστανται αν η απώλεια οποιουδήποτε δικαιώματος ή τα μέσα αποκατάστασης τα οποία προνοούνται στον παρόντα Νόμο μπορεί να αποδοθούν άμεσα στη μη τήρηση από αυτόν της εν λόγω χρονικής προθεσμίας.

(2) Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες αφότου η αιτία της μη συμμόρφωσης έπαυσε να υφίσταται και, οπωσδήποτε, εντός έτους από την εκπνοή της χρονικής προθεσμίας η οποία δεν τηρήθηκε. Η αίτηση πρέπει να είναι κατάλληλα τεκμηριωμένη και πρέπει να συνοδεύεται από το καθορισμένο τέλος για την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα τους κατάσταση (restitutio in integrum).

(3) Όταν η αίτηση γίνεται αποδεκτή, πρέπει να δίνεται στον αιτητή χρονική προθεσμία ίση προς τη χρονική προθεσμία που δεν τηρήθηκε, η οποία να αρχίζει από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης της απόφασης, μέσα στην οποία θα πρέπει να εκτελέσει την πράξη που παραλείφθηκε.

(4) Όταν τα δικαιώματα αποκαθίστανται, ο αιτητής δεν μπορεί να επιβάλλει τα δικαιώματά του εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, με καλή πίστη, απασχολήθηκε ή πήρε πραγματικά και αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό την εκμετάλλευση της ποικιλίας στην περίοδο μεταξύ της απώλειας των δικαιωμάτων και της δημοσίευσης της γνωστοποίησης για την αποκατάσταση αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - Η ΑΙΤΗΣΗ
Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης

31.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να προστατεύσει μια ποικιλία καταχωρεί αίτηση στο Γραφείο η οποία περιλαμβάνει ή συνοδεύεται τουλάχιστον από τα ακόλουθα στοιχεία:

(α)Το όνομα και τη διεύθυνση του αιτητή και όπου απαιτείται του αντίκλητου·

(β)το όνομα και τη διεύθυνση του δημιουργού, αν αυτός δεν είναι ο αιτητής·

(γ)τον προσδιορισμό του βοτανικού είδους (λατινικό και κοινό όνομα)·

(δ)την ονομασία η οποία προτείνεται για την ποικιλία ή μια προσωρινή επωνυμία (κωδική ονομασία του δημιουργού)·

(ε)όταν διεκδικείται η προτεραιότητα μιας προγενέστερης αίτησης, το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο καταχωρήθηκε η αίτηση και η ημερομηνία καταχώρησης·

(στ)τεχνική περιγραφή της ποικιλίας·

(ζ)απόδειξη πληρωμής του τέλους της αίτησης.

(2) Ο λεπτομερής τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης, και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να επισυνάπτονται, καθορίζονται σε Κανονισμούς.

Προτεραιότητα

32.-(1) Ο αιτητής μπορεί να κάμει χρήση δικαιώματος προτεραιότητας, το οποίο βασίζεται σε προγενέστερη αίτηση η οποία κατατέθηκε για την ίδια ποικιλία, από τον ίδιο ή από το δικαιοδόχο του, στην αρμόδια αρχή ενός Συμβαλλόμενου Μέρους.

(2) Όταν προηγούνται της αίτησης η οποία κατατίθεται στο Γραφείο περισσότερες της μίας αιτήσεις σε Συμβαλλόμενα Μέρη, προτεραιότητα μπορεί τηρουμένου του εδαφίου (3) να βασίζεται μόνο στην πρώτη αίτηση.

(3) Το δικαίωμα προτεραιότητας πρέπει να διεκδικείται ρητά στην αίτηση η οποία κατατίθεται στο Γραφείο το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της κατάθεσης της πρώτης αίτησης. Η ημέρα της κατάθεσης δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην εν λόγω περίοδο.

(4) Για να μπορεί να κάμει χρήση του δικαιώματος προτεραιότητας, ο αιτητής υποβάλλει στο Γραφείο, μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 34, ένα αντίγραφο της πρώτης αίτησης, το οποίο πιστοποιήθηκε ως γνήσιο αντίγραφο από την αρμόδια αρχή στην οποία κατατέθηκε η εν λόγω αίτηση· το Γραφείο μπορεί να ζητήσει όπως προσκομιστεί μετάφραση της πρώτης αίτησης μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

(5) Το αποτέλεσμα της προτεραιότητας είναι ότι σε σχέση με τους όρους προστασίας οι οποίοι συνδέονται με την ποικιλία, η αίτηση πρέπει να θεωρείται ότι κατατέθηκε κατά την ημερομηνία της κατάθεσης της πρώτης αίτησης.

(6) Ο αιτητής της πιο πάνω αίτησης δικαιούται να απαιτήσει όπως η εξέταση της ποικιλίας αναβληθεί μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία λήξης της περιόδου προτεραιότητας ή τρία έτη από την ημερομηνία καταχώρησης της πρώτης αίτησης. Το Γραφείο δικαιούται να αρχίσει την εξέταση της ποικιλίας, πριν την ημερομηνία η οποία καθορίζεται από τον αιτητή σε τέτοια περίπτωση, επιτρέπει δε στον αιτητή μια κατάλληλη περίοδο μέσα στην οποία να προσκομίσει τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή το υλικό τα οποία απαιτούνται για το σκοπό της εξέτασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Εξέταση ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης

33.-(1) Το Γραφείο εξετάζει κατά πόσο πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης και απαντά στον αιτητή το συντομότερο δυνατό.

(2) Όταν η αίτηση δεν είναι αποδεκτή λόγω του βοτανικού είδους στο οποίο ανήκει η ποικιλία, τα έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση και το τέλος που καταβάλλεται πρέπει να επιστρέφονται στον αιτητή.

(3) Όταν η αίτηση είναι ελλειπής ή λανθασμένη, το Γραφείο απαιτεί από τον αιτητή να τη διορθώσει μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήψης της αίτησης. Κάθε αίτηση η οποία δε διορθώνεται μέσα στην καθορισμένη περίοδο πρέπει να θεωρείται ως να μην είχε υποβληθεί.

(4) Σε κάθε αίτηση η οποία είναι συμπληρωμένη και ορθή δίδεται ημερομηνία καταχώρησης και καταχωρείται στο Βιβλίο των Αιτήσεων. Ως ημερομηνία καταχώρησης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία οι πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 31 δίνονται στο Γραφείο.

Ουσιαστική εξέταση της αίτησης

34.-(1) Το Γραφείο εξετάζει την αίτηση ως προς την ουσία για να εκτιμήσει, με βάση τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στην αίτηση, ότι η ποικιλία είναι νέα και ότι ο αιτητής δικαιούται προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11.

(2) Όταν κατά την εξέταση διαπιστώνεται λόγος για τη μη χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού, η αίτηση απορρίπτεται.

Τεχνική εξέταση της ποικιλίας.

35.-(1) Η ποικιλία υποβάλλεται σε τεχνική εξέταση σκοπός της οποίας είναι

(α) Να επαληθεύσει ότι η ποικιλία ανήκει στο βοτανικό είδος το οποίο δηλώθηκε·

(β) να διαπιστώσει ότι η ποικιλία είναι διακεκριμένη, ομοιογενής και σταθερή· και

(γ) όπου η ποικιλία διαπιστώνεται ότι ικανοποιεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις να καθιερώσει μια επίσημη περιγραφή της.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) η εξέταση διενεργείται υπό την επίβλεψη του Γραφείου.

(3) Όταν δοκιμή καλλιέργειας ή άλλες αναγκαίες δοκιμές έχουν γίνει ή γίνονται από την αρμόδια αρχή ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και όταν τα αποτελέσματα εκείνων των δοκιμών μπορούν να ληφθούν από το Γραφείο και να μεταφερθούν στις αγροκλιματικές συνθήκες της Δημοκρατίας, η εξέταση μπορεί να βασίζεται στα εν λόγω αποτελέσματα.

(4) Όταν η εξέταση δε βασίζεται σε αποτελέσματα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με το εδάφιο (3), η εξέταση πρέπει να βασίζεται πάνω σε καλλιεργητικές δοκιμές και άλλες αναγκαίες δοκιμές οι οποίες διεξάγονται -

(α) Από αναγνωρισμένο ίδρυμα ή αρχή στη Δημοκρατία· ή

(β) από τον αιτητή κατόπιν απαίτησης του Γραφείου.

Πληροφορίες, έγγραφα και υλικό τα οποία απαιτούνται για την εξέταση

36.-(1) Ο αιτητής υποβάλλει στο Γραφείο όλες τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή το υλικό τα οποία απαιτούνται από το Γραφείο για τους σκοπούς της τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας.

(2) Παράλειψη να υποβληθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες, τα έγγραφα ή το υλικό, έχει ως αποτέλεσμα να απορριφθεί η αίτηση, εκτός αν ο αιτητής παρουσιάσει βάσιμη δικαιολογία για την παράλειψή του.

Δημοσίευση και ενστάσεις στην αίτηση

37.-(1) Η αίτηση για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.

(2) Από την ημερομηνία της δημοσίευσης της αίτησης οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί, μέσα σε εξήντα μέρες, να καταθέσει στο Γραφείο ενστάσεις στη χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού.

(3) Οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και να τεκμηριώνονται. Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να επισυνάπτονται.

(4) Οι ενστάσεις πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά πάνω στον ισχυρισμό ότι η ποικιλία δεν είναι νέα ή διακεκριμένη ή ομοιογενής ή σταθερή ή στο ότι ο αιτητής δε δικαιούται προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11.

Εξέταση ενστάσεων

38.-(1) Οι ενστάσεις στη χορήγηση δικαιώματος δημιουργού κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στον αιτητή, ο οποίος εντός εξήντα ημερών πρέπει να εκφράσει τις απόψεις του και να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει την αίτηση του· η προθεσμία μπορεί να παραταθεί εφόσον τούτο ήθελε ζητηθεί από τον αιτητή, δεόντως τεκμηριωμένα.

(2) Όταν ο αιτητής δεν απαντήσει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί. Όταν απαντήσει και επιδιώκει να διατηρήσει την αίτηση, με ή χωρίς τροποποίηση, η απάντησή του πρέπει να κοινοποιείται στον ενιστάμενο, ο οποίος εντός τριάντα ημερών μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του επί της απάντησης και να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να διατηρήσει ή να αποσύρει την ένσταση του.

(3) Η ένσταση η οποία έχει διατηρηθεί εξετάζεται από το Γραφείο:

(α)Ανεξάρτητα από την κανονική διαδικασία της αίτησης όταν η ένσταση βασίζεται στον ισχυρισμό ότι η ποικιλία δεν είναι νέα ή ότι ο αιτητής δε δικαιούται προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11· ή

(β)στα πλαίσια της τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας όταν αυτή βασίζεται στον ισχυρισμό ότι η ποικιλία στερείται διάκρισης, ομοιογένειας ή σταθερότητας:

Νοείται ότι, το Γραφείο μπορεί να διαφοροποιήσει του όρους της τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας, ώστε να διευκολυνθεί και η εξέταση της ένστασης.

(4) Το Γραφείο μπορεί να απαιτήσει από ενιστάμενο να υποβάλει περισσότερες πληροφορίες και τεκμηρίωση προς υποστήριξη της ένστασης του ή τέτοιο αναγκαίο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό για την τεχνική εξέταση, τηρουμένων κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 40.

Χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού ή απόρριψη της αίτησης

39.-(1) Όταν το Γραφείο ικανοποιείται ως αποτέλεσμα της εξέτασης ότι η ποικιλία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 και ότι ο αιτητής ικανοποιεί τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο, το Γραφείο προβαίνει στη χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού.

(2) Όταν το Γραφείο δεν ικανοποιείται σύμφωνα με το εδάφιο (1) απορρίπτει την αίτηση.

(3) Η χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού, ή η απόρριψη της αίτησης καταχωρείται στο Βιβλίο Αιτήσεων και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

(4) Η χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού καταχωρείται επίσης στο Μητρώο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών. Η περιγραφή της ποικιλίας δύναται να καταχωρείται στο Μητρώο με αναφορά στο φάκελο της ποικιλίας που τηρείται στο Γραφείο.

(5) Το Γραφείο κατά την εξέταση και λήψη τελικής απόφασης επί των αιτήσεων ενεργεί με κάθε δυνατή ταχύτητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
Σκοπός της ονομασίας και συστατικά στοιχεία μιας ονομασίας

40.-(1) Η ονομασία μιας ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία θα αποτελεί το γενικό της προσδιορισμό.

(2) Η ονομασία μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε λέξη, συνδυασμό λέξεων, συνδυασμό λέξεων και αριθμών ή συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών, με ή χωρίς μια συγκεκριμένη έννοια, νοουμένου ότι αυτά επιτρέπουν την εξακρίβωση της ποικιλίας.

(3) Όταν μια ονομασία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την ποικιλία στη Δημοκρατία ή σε Συμβαλλόμενο Μέρος, ή προτάθηκε ή έχει καταχωρηθεί σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, μόνο η ονομασία εκείνη μπορεί να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της διαδικασίας ενώπιον του Γραφείου, εκτός αν υπάρχει λόγος απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο 41. Οποιαδήποτε συνώνυμα πρέπει να καταγράφονται στο Βιβλίο Αιτήσεων και στο Μητρώο.

(4) Για όσο χρόνο μια ποικιλία τυγχάνει εκμετάλλευσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται στην εδαφική περιφέρεια της Δημοκρατίας ή ενός Συμβαλλομένου Μέρους μια επωνυμία η οποία είναι πανομοιότυπη ή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με την ονομασία της ποικιλίας εκείνης σε σχέση με άλλη ποικιλία του ίδιου είδους ή ενός στενά συγγενικού είδους. Η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης όταν η ονομασία απόκτησε ειδική σημασία αναφορικά με την ποικιλία. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης, αναφορικά με τις ονομασίες οι οποίες είναι καταχωρημένες σε Συμβαλλόμενα Μέρη.

(5) Κάθε πρόσωπο το οποίο προσφέρει για πώληση, πωλεί ή εμπορεύεται άλλως πως πολλαπλασιαστικό υλικό μιας ποικιλίας στην οποία παραχωρήθηκε προστασία είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί την ονομασία εκείνης της ποικιλίας. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται επίσης στις ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13.

(6) Η υποχρέωση να χρησιμοποιείται μια ονομασία δεν τελειώνει με το δικαίωμα του δημιουργού το οποίο έδωσε αφορμή γι’ αυτή.

(7) Προηγούμενα δικαιώματα τρίτων μερών δεν επηρεάζονται.

(8) Όταν μια ποικιλία προσφέρεται για πώληση ή άλλως πως τίθεται στο εμπόριο, η χρησιμοποίηση της καταχωρημένης ονομασίας της ποικιλίας σε συνδυασμό με εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία ή άλλη παρόμοια ένδειξη επιτρέπεται, με την επιφύλαξη ότι η ονομασία παραμένει εύκολα αναγνωρίσιμη.

Λόγοι απόρριψης καταχώρησης ονομασίας ποικιλίας

41.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της Σύμβασης, η καταχώρηση μιας ονομασίας ποικιλίας απορρίπτεται εάν:

(α)Δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 40·

(β)δεν είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό της ποικιλίας, ιδιαίτερα λόγω έλλειψης διάκρισης ή γλωσσικής ακαταλληλότητας·

(γ)είναι αντίθετη στο δημόσιο συμφέρον ή την ηθική·

(δ)αποτελείται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις οι οποίες δυνατό να χρησιμοποιούνται για τις ποικιλίες των φυτών και των σπόρων, για να καθορίζουν είδος, ποιότητα, ποσότητα, επιδιωκόμενο σκοπό, αξία, γεωγραφική προέλευση ή χρόνο παραγωγής·

(ε)είναι δυνατό να παραπλανεί ή να προκαλεί σύγχυση ως προς τα χαρακτηριστικά, την αξία ή τη γεωγραφική προέλευση της ποικιλίας, ή τη σχέση της με το δημιουργό ή τον αιτητή· ή

(στ)είναι όμοια ή προκαλεί σύγχυση, με ονομασία που υπάρχει στη Δημοκρατία ή σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος υφιστάμενης ποικιλίας του ιδίου ή ενός στενά συγγενικού είδους, εκτός αν η υφιστάμενη ποικιλία δε χρησιμοποιείται πλέον και η ονομασία αυτή δεν απόκτησε οποιαδήποτε ειδική σημασία.

(2) Το Γραφείο καθορίζει τα στενά συγγενικά είδη μέσα στην έννοια της παραγράφου (στ), του εδαφίου (1).

(3) Η καταχώρηση μιας ονομασίας ποικιλίας απορρίπτεται επίσης όταν η ονομασία περιέχει κάποιο στοιχείο το οποίο εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίσει την ελεύθερη χρήση της επωνυμίας αυτής, ιδιαίτερα κάποιο στοιχείο το οποίο σύμφωνα με τον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο δε θα γινόταν αποδεκτό για καταχώρηση ως εμπορικό σήμα για προϊόντα τα οποία έχουν κάποια σχέση με την ποικιλία.

(4) Τέτοιες ονομασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) απορρίπτονται ιδιαίτερα αν ο δικαιούχος του δικαιώματος των προαναφερόμενων στοιχείων έχει καταθέσει στο Γραφείο γραπτή ένσταση στην προτεινόμενη ονομασία.

Διαδικασία ονομασίας ποικιλίας

42.-(1) Η ονομασία η οποία προτείνεται για την ποικιλία πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για προστασία.

(2) Με την επιφύλαξη της πληρωμής του καθορισμένου τέλους και της συμπερίληψης μιας προσωρινής ονομασίας για την ποικιλία στην αίτηση, ο αιτητής μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία για εγγραφή της ονομασίας. Σε τέτοια περίπτωση, ο αιτητής προτείνει μια ονομασία για την ποικιλία μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία λήψης απαίτησης από το Γραφείο η οποία απευθύνεται στον ίδιο. Αν ο αιτητής δεν υποβάλει πρόταση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η αίτηση απορρίπτεται.

(3) Αν το Γραφείο δε διαπιστώνει λόγο απόρριψης, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 41 και δεν περιήλθε στην αντίληψη του οποιοσδήποτε λόγος απόρριψης σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 41, η προτεινόμενη ονομασία θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και θα κοινοποιείται επίσης στις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών.

(4) Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση, να καταχωρήσει ένσταση στην καταχώρηση της ονομασίας η οποία βασίζεται πάνω σ’ οποιοδήποτε από τους λόγους απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο 41. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις.

(5) Οι ενστάσεις και παρατηρήσεις πρέπει να κοινοποιούνται στον αιτητή, ο οποίος έχει προθεσμία τριάντα ημερών για να απαντήσει.

(6) Ο αιτητής μπορεί, με βάση τις ενστάσεις και παρατηρήσεις, να υποβάλει νέα πρόταση.

(7) Όταν η προτεινόμενη ονομασία δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 40, το Γραφείο ζητά από τον αιτητή να υποβάλει νέα πρόταση μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της λήψης της γνωστοποίησης. Η μη υποβολή πρότασης μέσα στην καθορισμένη προθεσμία συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

(8) Η νέα πρόταση υπόκειται στη διαδικασία εξέτασης και δημοσίευσης η οποία προνοείται στο άρθρο αυτό.

(9) Όταν η νέα πρόταση δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 40, το Γραφείο μπορεί να επιδώσει ειδοποίηση στον αιτητή για να προτείνει μια ονομασία η οποία να ικανοποιεί τις εν λόγω διατάξεις. Η μη συμμόρφωση του αιτητή συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

(10) Κάθε απόφαση του Γραφείου πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση αιτιολόγησης της απόφασης. Η απόφαση πρέπει να γνωστοποιείται στους διάδικους. Η απόρριψη της προτεινόμενης ονομασίας πρέπει επίσης να συνοδεύεται από έκθεση των λόγων απόρριψης.

(11) Η ονομασία πρέπει να καταχωρείται ταυτόχρονα με τη χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού.

Διαγραφή ονομασίας και καταχώρηση νέας ονομασίας

43.-(1) Το Γραφείο ακυρώνει εγγεγραμμένη ονομασία-

(α)Όταν διαπιστώνεται ότι η ονομασία έχει καταχωρηθεί παρά την ύπαρξη λόγου για απόρριψη σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 41·

(β)όταν το ζητά ο δικαιούχος και αποδεικνύει έννομο συμφέρον· ή

(γ)όταν ο δικαιούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρουσιάζει δικαστική απόφαση η οποία απαγορεύει τη χρήση της ονομασίας σε σχέση με την ποικιλία.

(2) Το Γραφείο πληροφορεί τον κάτοχο για την προτιθέμενη διαγραφή και απαιτεί από τον ίδιο να προτείνει μια νέα ονομασία μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία λήψης της απαίτησης. Αν η ποικιλία δεν προστατεύεται πλέον, η πρόταση για μια νέα ονομασία μπορεί να γίνει από το Γραφείο.

(3) Η προτεινόμενη νέα ονομασία υπόκειται στη διαδικασία εξέτασης και δημοσίευσης η οποία προνοείται από το άρθρο 42. Η νέα ονομασία πρέπει να εγγράφεται και να δημοσιεύεται μόλις εγκριθεί. Η προηγούμενη ονομασία διαγράφεται ταυτόχρονα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Ετήσιο τέλος

44.-(1) Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλλει ετήσιο τέλος για να διατηρεί το δικαίωμα του δημιουργού σε ισχύ.

(2) Το τέλος καθίσταται οφειλόμενο κατά την αρχή του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρεται. Το τέλος είναι πληρωτέο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Διατήρηση της ποικιλίας

45.-(1) Ο δικαιούχος υπέχει υποχρέωση να διατηρεί την ποικιλία στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία ή όπου είναι σχετικό, τα κληρονομικά της συστατικά για όλη τη διάρκεια του δικαιώματος του δημιουργού.

(2) Ο δικαιούχος οφείλει να προμηθεύει το Γραφείο ή κάποια άλλη αρχή η οποία ορίζεται από το Γραφείο, μέσα στην καθορισμένη περίοδο, με τις πληροφορίες, έγγραφα ή υλικό τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την επαλήθευση της διατήρησης της ποικιλίας.

Επαλήθευση της διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας

46.-(1) Το Γραφείο επαληθεύει το γεγονός ότι η ποικιλία και όπου είναι σχετικό, τα κληρονομικά της συστατικά διατηρούνται καθόλη την περίοδο της προστασίας.

(2) Όταν υπάρχει υποψία ότι η ποικιλία δε διατηρείται και οι υποψίες δεν εξαλείφονται από τις πληροφορίες και τα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται από το δικαιούχο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 45, το Γραφείο ζητά την επαλήθευση της διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας κάτω από όρους οι οποίοι καθορίζονται από αυτό. Η επαλήθευση περιλαμβάνει καλλιεργητικές δοκιμές και άλλες δοκιμές κατά τις οποίες το υλικό το οποίο υποβάλλεται από τον κάτοχο συγκρίνεται με την επίσημη περιγραφή και το επίσημο δείγμα της ποικιλίας.

(3) Όταν η επαλήθευση καταδεικνύει ότι ο δικαιούχος απέτυχε να διατηρήσει την ποικιλία, ο δικαιούχος πρέπει να έχει δικαίωμα ακρόασης πριν να ληφθεί απόφαση για διαγραφή του δικαιώματος του δημιουργού σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 23.

Προμήθεια και διαφύλαξη δειγμάτων

47.-(1) Κατόπιν αιτήματος του Γραφείου, ο δικαιούχος προμηθεύει το Γραφείο ή οποιαδήποτε αρχή η οποία υποδεικνύεται από αυτό, μέσα σε καθορισμένη περίοδο, με κατάλληλα δείγματα της ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία ή, όπου είναι σχετικό, των κληρονομικών της συστατικών με σκοπό -

(α)Να αποδείξει ή να ανανεώσει το επίσημο δείγμα της ποικιλίας· ή

(β)να αναλάβει τη συγκριτική εξέταση άλλων ποικιλιών για σκοπούς προστασίας.

(2) Κατόπιν αιτήματος του Γραφείου, ο δικαιούχος οφείλει να διατηρεί ή διαφυλάσσει το επίσημο δείγμα για λογαριασμό του Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αστικά ένδικα μέσα

48.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο -

(α)Χωρίς εξουσιοδότηση διενεργεί πράξεις οι οποίες απαιτούν την άδεια του κατόχου, σύμφωνα με το άρθρο 13·

(β)χρησιμοποιεί ονομασία της οποίας η χρήση απαγορεύεται από το εδάφιο (4) του άρθρου 40· ή

(γ)δε χρησιμοποιεί την ονομασία της ποικιλίας της οποίας η χρήση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 40,

μπορεί να εναχθεί από το δικαιούχο ή από τον κάτοχο αποκλειστικής άδειας. αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα ένδικα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα για την προστασία οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού δικαιώματος.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις των περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμων του 1998 έως 2002 σχετικά με την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εφαρμόζονται στην προστασία του δικαιώματος του δημιουργού δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Ποινικές κυρώσεις

49.-(1) Κάθε παράβαση του δικαιώματος του δημιουργού από οποιοδήποτε πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο με πλήρη γνώση συνιστά αδίκημα το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις Κ£3.000 ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Στην περίπτωση δεύτερου ή επόμενου αδικήματος, η προβλεπόμενη ποινή είναι φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις Κ£5.000 ή και οι δύο αυτές ποινές.

Άλλα αδικήματα σχετικά με ονομασίες ποικιλιών

50.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εν γνώσει των γεγονότων χρησιμοποιεί επωνυμία ποικιλίας η χρήση της οποίας απαγορεύεται από το εδάφιο (4) του άρθρου 40 ή δε χρησιμοποιεί ονομασία ποικιλίας η χρήση της οποίας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 40, θα υπόκειται σε πρόστιμο το οποίο δε θα υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Στην περίπτωση δεύτερου ή επόμενου αδικήματος, το πρόστιμο δυνατό να διπλασιάζεται.

ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο

51.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο απαιτεί καθορισμό ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α)Τα τέλη τα οποία πρέπει να πληρώνονται στο Γραφείο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών βάσει του παρόντος Νόμου·

(β)τα έντυπα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(γ)τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών και το διορισμό των μελών του·

(δ)γενικά τη διενέργεια και ρύθμιση θεμάτων καταχώρησης δυνάμει του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε θεμάτων συναφών με την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών των ποικιλιών των φυτών και των ονομασιών ποικιλιών των φυτών·

(ε)τα καθήκοντα του Γραφείου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών και οποιεσδήποτε εξουσίες παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του Νόμου αυτού.

Συνεργασία στην εξέταση

52. Το Γραφείο δικαιούται στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης να προβαίνει σε διοικητικές διευθετήσεις, να συνεργάζεται με άλλες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών ή με τις αρμόδιες αρχές οι οποίες τις εποπτεύουν για την εξέταση των ποικιλιών και την επαλήθευση της διατήρησης του αναλλοίωτου των ποικιλιών.

Προστασία καλώς γνωστών ποικιλιών και διάρκεια της προστασίας

53.-(1) Ανεξάρτητα από το άρθρο 6, δικαίωμα δημιουργού μπορεί να χορηγηθεί για ποικιλία η οποία δεν είναι πλέον νέα κατά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου σε σχέση με τα συγκεκριμένα είδη, τηρουμένων των ακολούθων όρων:

(α)Η αίτηση πρέπει να καταχωρείται μέσα στο έτος το οποίο ακολουθεί την εν λόγω ημερομηνία· και

(β)η ποικιλία πρέπει-

(i)να έχει καταχωρηθεί στον Εθνικό Κατάλογο των Ποικιλιών, ή

(ii)να έχει γίνει το αντικείμενο δικαιώματος δημιουργού σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, ή να είναι το αντικείμενο αίτησης σε Συμβαλλόμενο Μέρος, νοουμένου ότι η αίτηση οδηγεί μεταγενέστερα στη χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού, ή

(iii)να είναι το αντικείμενο απόδειξης αποδεκτής από το Γραφείο αναφορικά με την ημερομηνία κατά την οποία η ποικιλία έπαυσε να είναι νέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.

(2) Η διάρκεια του δικαιώματος του δημιουργού η οποία χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρέπει να υπολογίζεται με βάση την προγενέστερη από τις πιο κάτω ημερομηνίες:

(α)Την ημερομηνία της καταχώρησης στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών·

(β)την ημερομηνία της χορήγησης του δικαιώματος δημιουργού, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1)·

(γ)την ημερομηνία από την οποία η ποικιλία έπαυσε να είναι νέα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1).

(3) Όταν δικαίωμα δημιουργού χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο δικαιούχος υπέχει υποχρέωση να χορηγεί άδειες με εύλογους όρους για να επιτρέπει τη συνέχιση οποιασδήποτε εκμετάλλευσης η οποία άρχισε με καλή πίστη από τρίτο μέρος πριν από την εν λόγω καταχώρηση.

Αναγνώριση αποτελεσμάτων τεχνικής εξέτασης

54. Το Γραφείο δύναται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει τις αναγνωρισμένες αρχές τεχνικής εξέτασης.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

55. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.