Προτεραιότητα

32.-(1) Ο αιτητής μπορεί να κάμει χρήση δικαιώματος προτεραιότητας, το οποίο βασίζεται σε προγενέστερη αίτηση η οποία κατατέθηκε για την ίδια ποικιλία, από τον ίδιο ή από το δικαιοδόχο του, στην αρμόδια αρχή ενός Συμβαλλόμενου Μέρους.

(2) Όταν προηγούνται της αίτησης η οποία κατατίθεται στο Γραφείο περισσότερες της μίας αιτήσεις σε Συμβαλλόμενα Μέρη, προτεραιότητα μπορεί τηρουμένου του εδαφίου (3) να βασίζεται μόνο στην πρώτη αίτηση.

(3) Το δικαίωμα προτεραιότητας πρέπει να διεκδικείται ρητά στην αίτηση η οποία κατατίθεται στο Γραφείο το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της κατάθεσης της πρώτης αίτησης. Η ημέρα της κατάθεσης δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην εν λόγω περίοδο.

(4) Για να μπορεί να κάμει χρήση του δικαιώματος προτεραιότητας, ο αιτητής υποβάλλει στο Γραφείο, μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 34, ένα αντίγραφο της πρώτης αίτησης, το οποίο πιστοποιήθηκε ως γνήσιο αντίγραφο από την αρμόδια αρχή στην οποία κατατέθηκε η εν λόγω αίτηση· το Γραφείο μπορεί να ζητήσει όπως προσκομιστεί μετάφραση της πρώτης αίτησης μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

(5) Το αποτέλεσμα της προτεραιότητας είναι ότι σε σχέση με τους όρους προστασίας οι οποίοι συνδέονται με την ποικιλία, η αίτηση πρέπει να θεωρείται ότι κατατέθηκε κατά την ημερομηνία της κατάθεσης της πρώτης αίτησης.

(6) Ο αιτητής της πιο πάνω αίτησης δικαιούται να απαιτήσει όπως η εξέταση της ποικιλίας αναβληθεί μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία λήξης της περιόδου προτεραιότητας ή τρία έτη από την ημερομηνία καταχώρησης της πρώτης αίτησης. Το Γραφείο δικαιούται να αρχίσει την εξέταση της ποικιλίας, πριν την ημερομηνία η οποία καθορίζεται από τον αιτητή σε τέτοια περίπτωση, επιτρέπει δε στον αιτητή μια κατάλληλη περίοδο μέσα στην οποία να προσκομίσει τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή το υλικό τα οποία απαιτούνται για το σκοπό της εξέτασης.