Εξέταση ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης

33.-(1) Το Γραφείο εξετάζει κατά πόσο πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης και απαντά στον αιτητή το συντομότερο δυνατό.

(2) Όταν η αίτηση δεν είναι αποδεκτή λόγω του βοτανικού είδους στο οποίο ανήκει η ποικιλία, τα έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση και το τέλος που καταβάλλεται πρέπει να επιστρέφονται στον αιτητή.

(3) Όταν η αίτηση είναι ελλειπής ή λανθασμένη, το Γραφείο απαιτεί από τον αιτητή να τη διορθώσει μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήψης της αίτησης. Κάθε αίτηση η οποία δε διορθώνεται μέσα στην καθορισμένη περίοδο πρέπει να θεωρείται ως να μην είχε υποβληθεί.

(4) Σε κάθε αίτηση η οποία είναι συμπληρωμένη και ορθή δίδεται ημερομηνία καταχώρησης και καταχωρείται στο Βιβλίο των Αιτήσεων. Ως ημερομηνία καταχώρησης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία οι πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 31 δίνονται στο Γραφείο.