Ουσιαστική εξέταση της αίτησης

34.-(1) Το Γραφείο εξετάζει την αίτηση ως προς την ουσία για να εκτιμήσει, με βάση τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στην αίτηση, ότι η ποικιλία είναι νέα και ότι ο αιτητής δικαιούται προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11.

(2) Όταν κατά την εξέταση διαπιστώνεται λόγος για τη μη χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού, η αίτηση απορρίπτεται.