Τεχνική εξέταση της ποικιλίας.

35.-(1) Η ποικιλία υποβάλλεται σε τεχνική εξέταση σκοπός της οποίας είναι

(α) Να επαληθεύσει ότι η ποικιλία ανήκει στο βοτανικό είδος το οποίο δηλώθηκε·

(β) να διαπιστώσει ότι η ποικιλία είναι διακεκριμένη, ομοιογενής και σταθερή· και

(γ) όπου η ποικιλία διαπιστώνεται ότι ικανοποιεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις να καθιερώσει μια επίσημη περιγραφή της.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) η εξέταση διενεργείται υπό την επίβλεψη του Γραφείου.

(3) Όταν δοκιμή καλλιέργειας ή άλλες αναγκαίες δοκιμές έχουν γίνει ή γίνονται από την αρμόδια αρχή ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και όταν τα αποτελέσματα εκείνων των δοκιμών μπορούν να ληφθούν από το Γραφείο και να μεταφερθούν στις αγροκλιματικές συνθήκες της Δημοκρατίας, η εξέταση μπορεί να βασίζεται στα εν λόγω αποτελέσματα.

(4) Όταν η εξέταση δε βασίζεται σε αποτελέσματα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με το εδάφιο (3), η εξέταση πρέπει να βασίζεται πάνω σε καλλιεργητικές δοκιμές και άλλες αναγκαίες δοκιμές οι οποίες διεξάγονται -

(α) Από αναγνωρισμένο ίδρυμα ή αρχή στη Δημοκρατία· ή

(β) από τον αιτητή κατόπιν απαίτησης του Γραφείου.