Πληροφορίες, έγγραφα και υλικό τα οποία απαιτούνται για την εξέταση

36.-(1) Ο αιτητής υποβάλλει στο Γραφείο όλες τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή το υλικό τα οποία απαιτούνται από το Γραφείο για τους σκοπούς της τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας.

(2) Παράλειψη να υποβληθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες, τα έγγραφα ή το υλικό, έχει ως αποτέλεσμα να απορριφθεί η αίτηση, εκτός αν ο αιτητής παρουσιάσει βάσιμη δικαιολογία για την παράλειψή του.