Δημοσίευση και ενστάσεις στην αίτηση

37.-(1) Η αίτηση για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.

(2) Από την ημερομηνία της δημοσίευσης της αίτησης οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί, μέσα σε εξήντα μέρες, να καταθέσει στο Γραφείο ενστάσεις στη χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού.

(3) Οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και να τεκμηριώνονται. Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να επισυνάπτονται.

(4) Οι ενστάσεις πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά πάνω στον ισχυρισμό ότι η ποικιλία δεν είναι νέα ή διακεκριμένη ή ομοιογενής ή σταθερή ή στο ότι ο αιτητής δε δικαιούται προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11.