Εξέταση ενστάσεων

38.-(1) Οι ενστάσεις στη χορήγηση δικαιώματος δημιουργού κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στον αιτητή, ο οποίος εντός εξήντα ημερών πρέπει να εκφράσει τις απόψεις του και να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει την αίτηση του· η προθεσμία μπορεί να παραταθεί εφόσον τούτο ήθελε ζητηθεί από τον αιτητή, δεόντως τεκμηριωμένα.

(2) Όταν ο αιτητής δεν απαντήσει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί. Όταν απαντήσει και επιδιώκει να διατηρήσει την αίτηση, με ή χωρίς τροποποίηση, η απάντησή του πρέπει να κοινοποιείται στον ενιστάμενο, ο οποίος εντός τριάντα ημερών μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του επί της απάντησης και να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να διατηρήσει ή να αποσύρει την ένσταση του.

(3) Η ένσταση η οποία έχει διατηρηθεί εξετάζεται από το Γραφείο:

(α)Ανεξάρτητα από την κανονική διαδικασία της αίτησης όταν η ένσταση βασίζεται στον ισχυρισμό ότι η ποικιλία δεν είναι νέα ή ότι ο αιτητής δε δικαιούται προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11· ή

(β)στα πλαίσια της τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας όταν αυτή βασίζεται στον ισχυρισμό ότι η ποικιλία στερείται διάκρισης, ομοιογένειας ή σταθερότητας:

Νοείται ότι, το Γραφείο μπορεί να διαφοροποιήσει του όρους της τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας, ώστε να διευκολυνθεί και η εξέταση της ένστασης.

(4) Το Γραφείο μπορεί να απαιτήσει από ενιστάμενο να υποβάλει περισσότερες πληροφορίες και τεκμηρίωση προς υποστήριξη της ένστασης του ή τέτοιο αναγκαίο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό για την τεχνική εξέταση, τηρουμένων κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 40.