Χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού ή απόρριψη της αίτησης

39.-(1) Όταν το Γραφείο ικανοποιείται ως αποτέλεσμα της εξέτασης ότι η ποικιλία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 και ότι ο αιτητής ικανοποιεί τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο, το Γραφείο προβαίνει στη χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού.

(2) Όταν το Γραφείο δεν ικανοποιείται σύμφωνα με το εδάφιο (1) απορρίπτει την αίτηση.

(3) Η χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού, ή η απόρριψη της αίτησης καταχωρείται στο Βιβλίο Αιτήσεων και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

(4) Η χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού καταχωρείται επίσης στο Μητρώο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών. Η περιγραφή της ποικιλίας δύναται να καταχωρείται στο Μητρώο με αναφορά στο φάκελο της ποικιλίας που τηρείται στο Γραφείο.

(5) Το Γραφείο κατά την εξέταση και λήψη τελικής απόφασης επί των αιτήσεων ενεργεί με κάθε δυνατή ταχύτητα.