Σκοπός της ονομασίας και συστατικά στοιχεία μιας ονομασίας

40.-(1) Η ονομασία μιας ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία θα αποτελεί το γενικό της προσδιορισμό.

(2) Η ονομασία μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε λέξη, συνδυασμό λέξεων, συνδυασμό λέξεων και αριθμών ή συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών, με ή χωρίς μια συγκεκριμένη έννοια, νοουμένου ότι αυτά επιτρέπουν την εξακρίβωση της ποικιλίας.

(3) Όταν μια ονομασία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την ποικιλία στη Δημοκρατία ή σε Συμβαλλόμενο Μέρος, ή προτάθηκε ή έχει καταχωρηθεί σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, μόνο η ονομασία εκείνη μπορεί να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της διαδικασίας ενώπιον του Γραφείου, εκτός αν υπάρχει λόγος απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο 41. Οποιαδήποτε συνώνυμα πρέπει να καταγράφονται στο Βιβλίο Αιτήσεων και στο Μητρώο.

(4) Για όσο χρόνο μια ποικιλία τυγχάνει εκμετάλλευσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται στην εδαφική περιφέρεια της Δημοκρατίας ή ενός Συμβαλλομένου Μέρους μια επωνυμία η οποία είναι πανομοιότυπη ή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με την ονομασία της ποικιλίας εκείνης σε σχέση με άλλη ποικιλία του ίδιου είδους ή ενός στενά συγγενικού είδους. Η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης όταν η ονομασία απόκτησε ειδική σημασία αναφορικά με την ποικιλία. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης, αναφορικά με τις ονομασίες οι οποίες είναι καταχωρημένες σε Συμβαλλόμενα Μέρη.

(5) Κάθε πρόσωπο το οποίο προσφέρει για πώληση, πωλεί ή εμπορεύεται άλλως πως πολλαπλασιαστικό υλικό μιας ποικιλίας στην οποία παραχωρήθηκε προστασία είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί την ονομασία εκείνης της ποικιλίας. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται επίσης στις ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13.

(6) Η υποχρέωση να χρησιμοποιείται μια ονομασία δεν τελειώνει με το δικαίωμα του δημιουργού το οποίο έδωσε αφορμή γι’ αυτή.

(7) Προηγούμενα δικαιώματα τρίτων μερών δεν επηρεάζονται.

(8) Όταν μια ποικιλία προσφέρεται για πώληση ή άλλως πως τίθεται στο εμπόριο, η χρησιμοποίηση της καταχωρημένης ονομασίας της ποικιλίας σε συνδυασμό με εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία ή άλλη παρόμοια ένδειξη επιτρέπεται, με την επιφύλαξη ότι η ονομασία παραμένει εύκολα αναγνωρίσιμη.