Λόγοι απόρριψης καταχώρησης ονομασίας ποικιλίας

41.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της Σύμβασης, η καταχώρηση μιας ονομασίας ποικιλίας απορρίπτεται εάν:

(α)Δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 40·

(β)δεν είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό της ποικιλίας, ιδιαίτερα λόγω έλλειψης διάκρισης ή γλωσσικής ακαταλληλότητας·

(γ)είναι αντίθετη στο δημόσιο συμφέρον ή την ηθική·

(δ)αποτελείται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις οι οποίες δυνατό να χρησιμοποιούνται για τις ποικιλίες των φυτών και των σπόρων, για να καθορίζουν είδος, ποιότητα, ποσότητα, επιδιωκόμενο σκοπό, αξία, γεωγραφική προέλευση ή χρόνο παραγωγής·

(ε)είναι δυνατό να παραπλανεί ή να προκαλεί σύγχυση ως προς τα χαρακτηριστικά, την αξία ή τη γεωγραφική προέλευση της ποικιλίας, ή τη σχέση της με το δημιουργό ή τον αιτητή· ή

(στ)είναι όμοια ή προκαλεί σύγχυση, με ονομασία που υπάρχει στη Δημοκρατία ή σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος υφιστάμενης ποικιλίας του ιδίου ή ενός στενά συγγενικού είδους, εκτός αν η υφιστάμενη ποικιλία δε χρησιμοποιείται πλέον και η ονομασία αυτή δεν απόκτησε οποιαδήποτε ειδική σημασία.

(2) Το Γραφείο καθορίζει τα στενά συγγενικά είδη μέσα στην έννοια της παραγράφου (στ), του εδαφίου (1).

(3) Η καταχώρηση μιας ονομασίας ποικιλίας απορρίπτεται επίσης όταν η ονομασία περιέχει κάποιο στοιχείο το οποίο εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίσει την ελεύθερη χρήση της επωνυμίας αυτής, ιδιαίτερα κάποιο στοιχείο το οποίο σύμφωνα με τον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο δε θα γινόταν αποδεκτό για καταχώρηση ως εμπορικό σήμα για προϊόντα τα οποία έχουν κάποια σχέση με την ποικιλία.

(4) Τέτοιες ονομασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) απορρίπτονται ιδιαίτερα αν ο δικαιούχος του δικαιώματος των προαναφερόμενων στοιχείων έχει καταθέσει στο Γραφείο γραπτή ένσταση στην προτεινόμενη ονομασία.