Διαδικασία ονομασίας ποικιλίας

42.-(1) Η ονομασία η οποία προτείνεται για την ποικιλία πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για προστασία.

(2) Με την επιφύλαξη της πληρωμής του καθορισμένου τέλους και της συμπερίληψης μιας προσωρινής ονομασίας για την ποικιλία στην αίτηση, ο αιτητής μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία για εγγραφή της ονομασίας. Σε τέτοια περίπτωση, ο αιτητής προτείνει μια ονομασία για την ποικιλία μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία λήψης απαίτησης από το Γραφείο η οποία απευθύνεται στον ίδιο. Αν ο αιτητής δεν υποβάλει πρόταση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η αίτηση απορρίπτεται.

(3) Αν το Γραφείο δε διαπιστώνει λόγο απόρριψης, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 41 και δεν περιήλθε στην αντίληψη του οποιοσδήποτε λόγος απόρριψης σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 41, η προτεινόμενη ονομασία θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και θα κοινοποιείται επίσης στις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών.

(4) Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση, να καταχωρήσει ένσταση στην καταχώρηση της ονομασίας η οποία βασίζεται πάνω σ’ οποιοδήποτε από τους λόγους απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο 41. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις.

(5) Οι ενστάσεις και παρατηρήσεις πρέπει να κοινοποιούνται στον αιτητή, ο οποίος έχει προθεσμία τριάντα ημερών για να απαντήσει.

(6) Ο αιτητής μπορεί, με βάση τις ενστάσεις και παρατηρήσεις, να υποβάλει νέα πρόταση.

(7) Όταν η προτεινόμενη ονομασία δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 40, το Γραφείο ζητά από τον αιτητή να υποβάλει νέα πρόταση μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της λήψης της γνωστοποίησης. Η μη υποβολή πρότασης μέσα στην καθορισμένη προθεσμία συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

(8) Η νέα πρόταση υπόκειται στη διαδικασία εξέτασης και δημοσίευσης η οποία προνοείται στο άρθρο αυτό.

(9) Όταν η νέα πρόταση δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 40, το Γραφείο μπορεί να επιδώσει ειδοποίηση στον αιτητή για να προτείνει μια ονομασία η οποία να ικανοποιεί τις εν λόγω διατάξεις. Η μη συμμόρφωση του αιτητή συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

(10) Κάθε απόφαση του Γραφείου πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση αιτιολόγησης της απόφασης. Η απόφαση πρέπει να γνωστοποιείται στους διάδικους. Η απόρριψη της προτεινόμενης ονομασίας πρέπει επίσης να συνοδεύεται από έκθεση των λόγων απόρριψης.

(11) Η ονομασία πρέπει να καταχωρείται ταυτόχρονα με τη χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού.