Διαγραφή ονομασίας και καταχώρηση νέας ονομασίας

43.-(1) Το Γραφείο ακυρώνει εγγεγραμμένη ονομασία-

(α)Όταν διαπιστώνεται ότι η ονομασία έχει καταχωρηθεί παρά την ύπαρξη λόγου για απόρριψη σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 41·

(β)όταν το ζητά ο δικαιούχος και αποδεικνύει έννομο συμφέρον· ή

(γ)όταν ο δικαιούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρουσιάζει δικαστική απόφαση η οποία απαγορεύει τη χρήση της ονομασίας σε σχέση με την ποικιλία.

(2) Το Γραφείο πληροφορεί τον κάτοχο για την προτιθέμενη διαγραφή και απαιτεί από τον ίδιο να προτείνει μια νέα ονομασία μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία λήψης της απαίτησης. Αν η ποικιλία δεν προστατεύεται πλέον, η πρόταση για μια νέα ονομασία μπορεί να γίνει από το Γραφείο.

(3) Η προτεινόμενη νέα ονομασία υπόκειται στη διαδικασία εξέτασης και δημοσίευσης η οποία προνοείται από το άρθρο 42. Η νέα ονομασία πρέπει να εγγράφεται και να δημοσιεύεται μόλις εγκριθεί. Η προηγούμενη ονομασία διαγράφεται ταυτόχρονα.