Ετήσιο τέλος

44.-(1) Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλλει ετήσιο τέλος για να διατηρεί το δικαίωμα του δημιουργού σε ισχύ.

(2) Το τέλος καθίσταται οφειλόμενο κατά την αρχή του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρεται. Το τέλος είναι πληρωτέο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.