Διατήρηση της ποικιλίας

45.-(1) Ο δικαιούχος υπέχει υποχρέωση να διατηρεί την ποικιλία στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία ή όπου είναι σχετικό, τα κληρονομικά της συστατικά για όλη τη διάρκεια του δικαιώματος του δημιουργού.

(2) Ο δικαιούχος οφείλει να προμηθεύει το Γραφείο ή κάποια άλλη αρχή η οποία ορίζεται από το Γραφείο, μέσα στην καθορισμένη περίοδο, με τις πληροφορίες, έγγραφα ή υλικό τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την επαλήθευση της διατήρησης της ποικιλίας.