Επαλήθευση της διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας

46.-(1) Το Γραφείο επαληθεύει το γεγονός ότι η ποικιλία και όπου είναι σχετικό, τα κληρονομικά της συστατικά διατηρούνται καθόλη την περίοδο της προστασίας.

(2) Όταν υπάρχει υποψία ότι η ποικιλία δε διατηρείται και οι υποψίες δεν εξαλείφονται από τις πληροφορίες και τα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται από το δικαιούχο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 45, το Γραφείο ζητά την επαλήθευση της διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας κάτω από όρους οι οποίοι καθορίζονται από αυτό. Η επαλήθευση περιλαμβάνει καλλιεργητικές δοκιμές και άλλες δοκιμές κατά τις οποίες το υλικό το οποίο υποβάλλεται από τον κάτοχο συγκρίνεται με την επίσημη περιγραφή και το επίσημο δείγμα της ποικιλίας.

(3) Όταν η επαλήθευση καταδεικνύει ότι ο δικαιούχος απέτυχε να διατηρήσει την ποικιλία, ο δικαιούχος πρέπει να έχει δικαίωμα ακρόασης πριν να ληφθεί απόφαση για διαγραφή του δικαιώματος του δημιουργού σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 23.