Προμήθεια και διαφύλαξη δειγμάτων

47.-(1) Κατόπιν αιτήματος του Γραφείου, ο δικαιούχος προμηθεύει το Γραφείο ή οποιαδήποτε αρχή η οποία υποδεικνύεται από αυτό, μέσα σε καθορισμένη περίοδο, με κατάλληλα δείγματα της ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία ή, όπου είναι σχετικό, των κληρονομικών της συστατικών με σκοπό -

(α)Να αποδείξει ή να ανανεώσει το επίσημο δείγμα της ποικιλίας· ή

(β)να αναλάβει τη συγκριτική εξέταση άλλων ποικιλιών για σκοπούς προστασίας.

(2) Κατόπιν αιτήματος του Γραφείου, ο δικαιούχος οφείλει να διατηρεί ή διαφυλάσσει το επίσημο δείγμα για λογαριασμό του Γραφείου.