Αστικά ένδικα μέσα

48.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο -

(α)Χωρίς εξουσιοδότηση διενεργεί πράξεις οι οποίες απαιτούν την άδεια του κατόχου, σύμφωνα με το άρθρο 13·

(β)χρησιμοποιεί ονομασία της οποίας η χρήση απαγορεύεται από το εδάφιο (4) του άρθρου 40· ή

(γ)δε χρησιμοποιεί την ονομασία της ποικιλίας της οποίας η χρήση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 40,

μπορεί να εναχθεί από το δικαιούχο ή από τον κάτοχο αποκλειστικής άδειας. αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα ένδικα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα για την προστασία οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού δικαιώματος.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις των περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμων του 1998 έως 2002 σχετικά με την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εφαρμόζονται στην προστασία του δικαιώματος του δημιουργού δυνάμει του παρόντος Νόμου.