Ποινικές κυρώσεις

49.-(1) Κάθε παράβαση του δικαιώματος του δημιουργού από οποιοδήποτε πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο με πλήρη γνώση συνιστά αδίκημα το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις Κ£3.000 ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Στην περίπτωση δεύτερου ή επόμενου αδικήματος, η προβλεπόμενη ποινή είναι φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις Κ£5.000 ή και οι δύο αυτές ποινές.