Άλλα αδικήματα σχετικά με ονομασίες ποικιλιών

50.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εν γνώσει των γεγονότων χρησιμοποιεί επωνυμία ποικιλίας η χρήση της οποίας απαγορεύεται από το εδάφιο (4) του άρθρου 40 ή δε χρησιμοποιεί ονομασία ποικιλίας η χρήση της οποίας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 40, θα υπόκειται σε πρόστιμο το οποίο δε θα υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Στην περίπτωση δεύτερου ή επόμενου αδικήματος, το πρόστιμο δυνατό να διπλασιάζεται.