Έκδοση Κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο

51.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο απαιτεί καθορισμό ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α)Τα τέλη τα οποία πρέπει να πληρώνονται στο Γραφείο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών βάσει του παρόντος Νόμου·

(β)τα έντυπα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(γ)τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών και το διορισμό των μελών του·

(δ)γενικά τη διενέργεια και ρύθμιση θεμάτων καταχώρησης δυνάμει του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε θεμάτων συναφών με την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών των ποικιλιών των φυτών και των ονομασιών ποικιλιών των φυτών·

(ε)τα καθήκοντα του Γραφείου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών και οποιεσδήποτε εξουσίες παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του Νόμου αυτού.