Συνεργασία στην εξέταση

52. Το Γραφείο δικαιούται στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης να προβαίνει σε διοικητικές διευθετήσεις, να συνεργάζεται με άλλες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών ή με τις αρμόδιες αρχές οι οποίες τις εποπτεύουν για την εξέταση των ποικιλιών και την επαλήθευση της διατήρησης του αναλλοίωτου των ποικιλιών.