Προστασία καλώς γνωστών ποικιλιών και διάρκεια της προστασίας

53.-(1) Ανεξάρτητα από το άρθρο 6, δικαίωμα δημιουργού μπορεί να χορηγηθεί για ποικιλία η οποία δεν είναι πλέον νέα κατά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου σε σχέση με τα συγκεκριμένα είδη, τηρουμένων των ακολούθων όρων:

(α)Η αίτηση πρέπει να καταχωρείται μέσα στο έτος το οποίο ακολουθεί την εν λόγω ημερομηνία· και

(β)η ποικιλία πρέπει-

(i)να έχει καταχωρηθεί στον Εθνικό Κατάλογο των Ποικιλιών, ή

(ii)να έχει γίνει το αντικείμενο δικαιώματος δημιουργού σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, ή να είναι το αντικείμενο αίτησης σε Συμβαλλόμενο Μέρος, νοουμένου ότι η αίτηση οδηγεί μεταγενέστερα στη χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού, ή

(iii)να είναι το αντικείμενο απόδειξης αποδεκτής από το Γραφείο αναφορικά με την ημερομηνία κατά την οποία η ποικιλία έπαυσε να είναι νέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.

(2) Η διάρκεια του δικαιώματος του δημιουργού η οποία χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρέπει να υπολογίζεται με βάση την προγενέστερη από τις πιο κάτω ημερομηνίες:

(α)Την ημερομηνία της καταχώρησης στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών·

(β)την ημερομηνία της χορήγησης του δικαιώματος δημιουργού, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1)·

(γ)την ημερομηνία από την οποία η ποικιλία έπαυσε να είναι νέα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1).

(3) Όταν δικαίωμα δημιουργού χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο δικαιούχος υπέχει υποχρέωση να χορηγεί άδειες με εύλογους όρους για να επιτρέπει τη συνέχιση οποιασδήποτε εκμετάλλευσης η οποία άρχισε με καλή πίστη από τρίτο μέρος πριν από την εν λόγω καταχώρηση.