Αναγνώριση αποτελεσμάτων τεχνικής εξέτασης

54. Το Γραφείο δύναται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει τις αναγνωρισμένες αρχές τεχνικής εξέτασης.