Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης

31.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να προστατεύσει μια ποικιλία καταχωρεί αίτηση στο Γραφείο η οποία περιλαμβάνει ή συνοδεύεται τουλάχιστον από τα ακόλουθα στοιχεία:

(α)Το όνομα και τη διεύθυνση του αιτητή και όπου απαιτείται του αντίκλητου·

(β)το όνομα και τη διεύθυνση του δημιουργού, αν αυτός δεν είναι ο αιτητής·

(γ)τον προσδιορισμό του βοτανικού είδους (λατινικό και κοινό όνομα)·

(δ)την ονομασία η οποία προτείνεται για την ποικιλία ή μια προσωρινή επωνυμία (κωδική ονομασία του δημιουργού)·

(ε)όταν διεκδικείται η προτεραιότητα μιας προγενέστερης αίτησης, το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο καταχωρήθηκε η αίτηση και η ημερομηνία καταχώρησης·

(στ)τεχνική περιγραφή της ποικιλίας·

(ζ)απόδειξη πληρωμής του τέλους της αίτησης.

(2) Ο λεπτομερής τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης, και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να επισυνάπτονται, καθορίζονται σε Κανονισμούς.