Αποκατάσταση δικαιωμάτων στην προτέρα τους κατάσταση σε περιπτώσεις μη τήρησης χρονικής προθεσμίας

30.-(1) Εάν παρόλη την προσπάθεια που υπό τις περιστάσεις κατέβαλε ο αιτητής ή ο δικαιούχος, ή ο οποιοσδήποτε άλλος διάδικος στις διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου, δεν κατέστη δυνατό να τηρηθούν οι χρονικές προθεσμίες που απαιτούνται από το Γραφείο, τα δικαιώματά του, κατόπιν αίτησης, αποκαθίστανται αν η απώλεια οποιουδήποτε δικαιώματος ή τα μέσα αποκατάστασης τα οποία προνοούνται στον παρόντα Νόμο μπορεί να αποδοθούν άμεσα στη μη τήρηση από αυτόν της εν λόγω χρονικής προθεσμίας.

(2) Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες αφότου η αιτία της μη συμμόρφωσης έπαυσε να υφίσταται και, οπωσδήποτε, εντός έτους από την εκπνοή της χρονικής προθεσμίας η οποία δεν τηρήθηκε. Η αίτηση πρέπει να είναι κατάλληλα τεκμηριωμένη και πρέπει να συνοδεύεται από το καθορισμένο τέλος για την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα τους κατάσταση (restitutio in integrum).

(3) Όταν η αίτηση γίνεται αποδεκτή, πρέπει να δίνεται στον αιτητή χρονική προθεσμία ίση προς τη χρονική προθεσμία που δεν τηρήθηκε, η οποία να αρχίζει από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης της απόφασης, μέσα στην οποία θα πρέπει να εκτελέσει την πράξη που παραλείφθηκε.

(4) Όταν τα δικαιώματα αποκαθίστανται, ο αιτητής δεν μπορεί να επιβάλλει τα δικαιώματά του εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, με καλή πίστη, απασχολήθηκε ή πήρε πραγματικά και αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό την εκμετάλλευση της ποικιλίας στην περίοδο μεταξύ της απώλειας των δικαιωμάτων και της δημοσίευσης της γνωστοποίησης για την αποκατάσταση αυτών.