Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

29. Το Γραφείο δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα ακόλουθα:

(α)Αιτήσεις για χορήγηση δικαιωμάτων των δημιουργών·

(β)αιτήσεις για ονομασίες ποικιλιών·

(γ)εγγραφές νέων ονομασιών για ποικιλίες στις οποίες παραχωρήθηκε προστασία·

(δ)παραχωρήσεις δικαιωμάτων των δημιουργών·

(ε)αλλαγές αιτητών ή των κατόχων·

(στ)λήξη δικαιώματος του δημιουργού·

(ζ)τις παραχωρούμενες άδειες εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20.