Βιβλίο Αιτήσεων, Μητρώο Προστασίας των Ποικιλιών των Φυτών και Αρχείο

28.-(1) Το Γραφείο διατηρεί Βιβλίο Αιτήσεων, Μητρώο Προστασίας των Ποικιλιών των Φυτών καθώς και Αρχείο. Το Βιβλίο, το Μητρώο και το Αρχείο πρέπει να είναι ανοικτά για δημόσια επιθεώρηση, επιφυλασσομένης της καταβολής των καθορισμένων τελών.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον μπορεί να επιθεωρεί:

(α)Τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στις αιτήσεις·

(β)τα έγγραφα τα οποία αφορούν τα δικαιώματα των δημιουργών τα οποία ήδη χορηγήθηκαν· και

(γ)τις καλλιεργητικές δοκιμές και άλλες αναγκαίες δοκιμές.

(3) Στην περίπτωση ποικιλιών των οποίων η παραγωγή απαιτεί επαναλαμβανόμενη χρήση άλλων ποικιλιών ως συστατικών, ο αιτητής μπορεί, όταν κάνει την αίτηση του, να ζητήσει όπως τα έγγραφα και οι δοκιμές οι οποίες αναφέρονται στα συστατικά να μην υπόκεινται σε επιθεώρηση.

(4) Το Γραφείο διατηρεί τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των εγγράφων στους φακέλους μέχρι πέντε έτη μετά την απόσυρση ή απόρριψη της αίτησης ή τη λήξη του δικαιώματος του δημιουργού.