Υποχρέωση κοινοποίησης αρνητικών αποφάσεων

27.-(1) Κάθε απόφαση που εκδίδεται από το Γραφείο, η οποία επηρεάζει αρνητικά ένα μέρος σε διαδικασίες ενώπιον του πρέπει να κοινοποιείται στο διάδικο αυτό με αιτιολόγηση.

(2) Το επηρεαζόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις προφορικά ή εγγράφως μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης.