Ανεξαρτησία του δικαιώματος δημιουργού από μέτρα ρύθμισης του εμπορίου

16. Το δικαίωμα δημιουργού είναι ανεξάρτητο από κάθε μέτρο το οποίο λαμβάνεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας για να ρυθμίζει την παραγωγή, πιστοποίηση και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών ή την εισαγωγή ή την εξαγωγή τέτοιου υλικού.