Διάρκεια και προσωρινή προστασία του δικαιώματος δημιουργού

17.-(1) Το δικαίωμα δημιουργού εκπνέει κατά το τέλος του εικοστού ημερολογιακού έτους το οποίο ακολουθεί τη χορήγηση του, ενώ όταν πρόκειται για δέντρα και αμπέλια, το δικαίωμα εκπνέει κατά το τέλος του εικοστού πέμπτου έτους από το έτος παροχής της προστασίας.

(2) Σε σχέση με την περίοδο μεταξύ της δημοσίευσης της αίτησης και της χορήγησης του δικαιώματος δημιουργού, ο αιτών δικαιούται σε δίκαιη αμοιβή από κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου προέβη σε πράξεις οι οποίες, όταν χορηγηθεί του δικαίωμα του δημιουργού, απαιτούν την εξουσιοδότηση του δημιουργού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13.