Περιορισμοί του δικαιώματος του δημιουργού

15.-(1) Το δικαίωμα δημιουργού δεν καλύπτει πράξεις οι οποίες αφορούν κάθε υλικό της ποικιλίας που παραχωρήθηκε προστασία ή σε ποικιλία, η οποία καλύπτεται από τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η οποία πωλήθηκε ή προωθήθηκε διαφορετικά στο εμπόριο από τον δημιουργό ή με συγκατάθεση του στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή σε κάθε υλικό το οποίο παράγεται από το εν λόγω υλικό, εκτός αν τέτοιες πράξεις περιλαμβάνουν:

(α)Περαιτέρω πολλαπλασιασμό της συγκεκριμένης ποικιλίας· ή

(β)εξαγωγή υλικού της ποικιλίας, η οποία καθιστά δυνατό τον πολλαπλασιασμό της ποικιλίας, σε ένα κράτος το οποίο δεν προστατεύει ποικιλίες του φυτικού γένους ή είδους στο οποίο ανήκει η ποικιλία, εκτός όταν το εξαγόμενο υλικό είναι για σκοπούς τελικής κατανάλωσης.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), “υλικό” σε σχέση με ποικιλία σημαίνει:

(α)Οποιαδήποτε μορφή πολλαπλασιαστικού υλικού·

(β)συγκομιζόμενο υλικό, περιλαμβανομένων ολόκληρων φυτών ή τμημάτων των φυτών· και

(γ)κάθε προϊόν το οποίο προέρχεται κατευθείαν από το συγκομιζόμενο υλικό.