Εξαιρέσεις στο δικαίωμα του δημιουργού

14. (1) Το δικαίωμα του δημιουργού δεν καλύπτει-

(α)Πράξεις οι οποίες γίνονται ιδιωτικά και για μη εμπορικούς σκοπούς·

(β)πράξεις οι οποίες γίνονται για πειραματικούς σκοπούς·

(γ)πράξεις οι οποίες γίνονται για το σκοπό δημιουργίας άλλων ποικιλιών· και

(δ)πράξεις οι οποίες αναφέρονται στα εδάφια (1) μέχρι (3) του άρθρου 13, σε σχέση με τέτοιες άλλες ποικιλίες, εκτός όταν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13.