Περιεχόμενο του δικαιώματος του δημιουργού

13.-(1) Τηρουμένων των άρθρων 14 και 15, οι ακόλουθες πράξεις σε σχέση με το πολλαπλασιαστικό υλικό της ποικιλίας στην οποία έχει χορηγηθεί προστασία απαιτούν την εξουσιοδότηση του δικαιούχου:

(α)Παραγωγή ή αναπαραγωγή (πολλαπλα-σιασμός)·

(β)επεξεργασία με σκοπό τη βελτίωση της αναπαραγωγής·

(γ)προσφορά για πώληση·

(δ)πώληση ή άλλη προώθηση στην αγορά·

(ε)εξαγωγή·

(στ)εισαγωγή·

(ζ)αποθήκευση για οποιοδήποτε από τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (στ).

(2) Τηρουμένων των άρθρων 14 και 15, οι πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1), σε σχέση με συγκομιζόμενο υλικό, περιλαμβανομένων ολόκληρων φυτών και τμημάτων των φυτών τα οποία παράχθηκαν μέσω της μη εξουσιοδοτούμενης χρήσης πολλαπλασιαστικού υλικού της ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία, απαιτούν την εξουσιοδότηση του δικαιούχου, εκτός αν ο δικαιούχος είχε λογική ευκαιρία να ασκήσει το δικαίωμα του αναφορικά με το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό.

(3) Σε σχέση με ποικιλίες ενός καθοριζόμενου φυτικού γένους ή είδους και τηρουμένων των άρθρων 14 και 15 οι πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) σε σχέση με προϊόντα που παράχθηκαν άμεσα από συγκομισθέν υλικό της ποικιλίας που παραχωρήθηκε προστασία που εμπίπτουν μέσα στις διατάξεις του εδαφίου (2) μέσω της μη εξουσιοδοτούμενης χρήσης του εν λόγω συγκομισθέντος υλικού, απαιτούν την εξουσιοδότηση του δικαιούχου, εκτός αν ο δικαιούχος είχε την ευκαιρία να ασκήσει το δικαίωμα του αναφορικά με το εν λόγω συγκομισθέν υλικό.

(4) Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση η οποία χορηγείται δυνάμει των εδαφίων, (2) ή (3) σε όρους και περιορισμούς.

(5) (α) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (4) τυγχάνουν επίσης εφαρμογής αναφορικά με -

(i)ποικιλίες οι οποίες προέρχονται απευθείας από ποικιλία στην οποία παραχωρήθηκε προστασία όταν η τελευταία δεν είναι η ίδια που προέρχεται ουσιαστικά από άλλη ποικιλία στην οποία παραχωρήθηκε προστασία·

(ii)ποικιλίες οι οποίες δεν διακρίνονται με σαφήνεια σύμφωνα με το άρθρο 7 από την ποικιλία στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία·

(iii)ποικιλίες των οποίων η παραγωγή απαιτεί την επαναλαμβανόμενη χρήση της ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία.

(β) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α), ποικιλία πρέπει να θεωρείται ως να προέρχεται απευθείας από άλλη ποικιλία («την αρχική ποικιλία») όταν·

(i)είναι κατ’ υπεροχή προερχόμενη από την αρχική ποικιλία, ή από ποικιλία η οποία είναι η ίδια προερχόμενη κατ’ υπεροχή από την αρχική ποικιλία, και διατηρεί την εκδήλωση των βασικών χαρακτηριστικών τα οποία προκύπτουν από το γενότυπο ή συνδυασμό των γενότυπων της αρχικής ποικιλίας·

(ii)είναι διακεκριμένη με σαφήνεια από την αρχική ποικιλία· και

(iii)εκτός από τις διαφορές οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι η ποικιλία προέρχεται απευθείας από την αρχική ποικιλία, συμφωνεί με την αρχική ποικιλία στην εκδήλωση των βασικών χαρακτη-ριστικών τα οποία προκύπτουν από το γενότυπο ή το συνδυασμό των γενότυπων της αρχικής ποικιλίας.

(γ) Ποικιλίες που προέρχονται απευθείας από ποικιλία στην οποία παραχωρήθηκε προστασία μπορούν να δημιουργούνται για παράδειγμα με την επιλογή μιας φυσικής ή τεχνητής μετάλλαξης, ή μιας σωματοκλωνικής παραλλαγής με την επιλογή μιας επί μέρους παραλλαγής που διαφέρει από τα φυτά της αρχικής ποικιλίας, με επαναδιασταύρωση, ή με τη μετατροπή μιας ποικιλίας με γενετική μηχανική.