Δικαστική προστασία του δικαιώματος του δημιουργού

12.-(1) Όταν καταχωρείται αίτηση για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού από πρόσωπο μη δικαιούμενο προστασίας, το δικαιούμενο πρόσωπο μπορεί να εγείρει αγωγή ενώπιον του Δικαστηρίου για την αναγνώρισή του ως αιτητή της συγκεκριμένης αίτησης ή εάν ήδη έγινε αποδεκτή αναγνώριση σ’ αυτόν του δικαιώματος δημιουργού.

(2) Η έγερση τέτοιας αγωγής δεν είναι δυνατή μετά από πέντε έτη από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της χορήγησης του δικαιώματος δημιουργού.

(3) Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δεν ισχύει όταν στην αγωγή προβάλλεται ισχυρισμός ότι ο εναγόμενος ενήργησε με κακή πίστη για την απόκτηση του δικαιώματος δημιουργού.

(4) Όταν η αγωγή επιτύχει, οποιαδήποτε δικαιώματα τα οποία παραχωρούνται από τον εναγόμενο σε τρίτα μέρη σε σχέση με την αίτηση είτε ανάλογα με την περίπτωση το δικαίωμα δημιουργού, καθίστανται άκυρα και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα με την επιφύλαξη του εδαφίου (2):

Νοείται ότι, όταν ο δικαιούχος οποιουδήποτε δικαιώματος εκμετάλλευσης ποικιλίας που αποκτήθηκε με καλή πίστη και ο οποίος πήρε πραγματικά και αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό να ασκήσει τα δικαιώματά του πριν την ημερομηνία της επίδοσης της αγωγής ή εάν δεν έγινε τέτοια επίδοση, πριν την ημερομηνία της απόφασης, μπορεί να εκτελεί ή να συνεχίσει να εκτελεί τις πράξεις εκμετάλλευσης οι οποίες απορρέουν από τα μέτρα που πάρθηκαν, με την επιφύλαξη της πληρωμής δίκαιης αμοιβής στο πρόσωπο το οποίο δικαιούται.