Τεκμήριο προστασίας

11.-(1) Ο αιτητής τεκμαίρεται ότι δικαιούται προστασίας μέχρις ότου αποδειχθεί το αντίθετο.

(2) Όταν η αίτηση γίνεται από κατά τίτλο διάδοχο, αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ικανοποιητική απόδειξη του τίτλου του.