Δικαίωμα δημιουργού

10.-(1) Δικαίωμα δημιουργού απονέμεται στο δημιουργό ή στον κατά τίτλο διάδοχο του.

(2) Όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα δημιούργησαν, ή ανακάλυψαν και ανέπτυξαν, μια ποικιλία από κοινού, το δικαίωμα προστασίας απονέμεται σ’ αυτούς ή στους διαδόχους τους από κοινού. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας μεταξύ των κοινών δημιουργών, τα μερίδια τους είναι ίσα.

(3) Όταν ο δημιουργός είναι εργοδοτούμενος, το δικαίωμα του δημιουργού προσδιορίζεται από τη σχέση εργασίας μέσα στα πλαίσια της οποίας δημιουργήθηκε, ή ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε η ποικιλία και σύμφωνα με την εφαρμοστέα επί της συγκεκριμένης σχέσης εργασίας νομοθεσία, αν υπάρχει.