Σταθερότητα

9. Η ποικιλία θεωρείται σταθερή αν τα σχετικά της χαρακτηριστικά παραμένουν αμετάβλητα μετά από επαναλαμβανόμενο πολλαπλασιασμό ή, στην περίπτωση ενός ειδικού πολλαπλασιαστικού κύκλου, στο τέλος καθενός τέτοιου κύκλου.