Ομοιογένεια

8. Η ποικιλία θεωρείται ομοιογενής αν λαμβανομένης υπόψη της μεταβολής η οποία δυνατό να αναμένεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου πολλαπλασιασμού της, είναι επαρκώς ομοειδής στα σχετικά της χαρακτηριστικά.