Διακεκριμένη ποικιλία

7.-(1) Η ποικιλία είναι διακεκριμένη αν διακρίνεται με σαφήνεια από κάθε άλλη κοινώς γνωστή ποικιλία κατά το χρόνο της καταχώρησης της αίτησης ή, όπου είναι εφαρμόσιμο, κατά την ημερομηνία της προτεραιότητας.

(2) Η καταχώρηση σε οποιαδήποτε χώρα αίτησης για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού ή για καταχώρηση στον οικείο εθνικό κατάλογο ποικιλιών εισηγμένο στο εμπόριο πρέπει να θεωρείται ότι καθιστούν την ποικιλία η οποία είναι αντικείμενο της αίτησης κοινώς γνωστή από την ημερομηνία της αίτησης, νοουμένου ότι η αίτηση οδηγεί στη χορήγηση του δικαιώματος δημιουργού ή στην καταχώρηση στον κατάλογο, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Η κοινώς γνωστή ποικιλία μπορεί επίσης να αποδεικνύεται με αναφορά σε διάφορους παράγοντες όπως είναι η εμπορική εκμετάλλευση της ποικιλίας η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, η καταχώρηση της ποικιλίας σε μητρώο των ποικιλιών το οποίο τηρείται από αναγνωρισμένο οργανισμό/υπηρεσία ή συμπερίληψη της ποικιλίας σε συλλογή αναφοράς.