Καινοτομία

6. (1) Η ποικιλία είναι νέα αν, κατά την ημερομηνία της καταχώρησης της αίτησης ή, όπου είναι εφαρμόσιμο, κατά την ημερομηνία προτεραιότητας, πολλαπλασιαστικό υλικό ή συγκομιζόμενο υλικό της ποικιλίας δεν πωλήθηκε ή διανεμήθηκε σε άλλους, με τη συγκατάθεση του δημιουργού ή του δικαιοδόχου του, για σκοπούς εκμετάλλευσης της ποικιλίας:

(α)Στην εδαφική περιφέρεια της Δημοκρατίας για περισσότερο από ένα έτος· και

(β)σε εδαφική περιφέρεια άλλη από εκείνη της Δημοκρατίας για περισσότερο από τέσσερα έτη ή στην περίπτωση δέντρων και αμπελιών για περισσότερο από έξι έτη.

(2) Η καινοτομία δε χάνεται ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πώλησης ή διάθεσης σε άλλους:

(α)Η οποία προήλθε από οποιαδήποτε καταχρηστική ενέργεια σε βάρος του δημιουργού ή του δικαιοδόχου του· ή

(β)η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων στην ποικιλία· ή

(γ)η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας δυνάμει της οποίας ένα πρόσωπο πολλαπλασιάζει συγκεκριμένη ποικιλία εκ μέρους του δημιουργού ή του δικαιοδόχου του, νοουμένου ότι η ιδιοκτησία στο πολλαπλασιαζόμενο υλικό επιστρέφει στο δημιουργό ή το δικαιοδόχο του και νοουμένου ότι το πολλαπλασιαζόμενο υλικό δε χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλλης ποικιλίας· ή

(δ)η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας δυνάμει της οποίας ένα πρόσωπο αναλαμβάνει δοκιμές επί εδάφους ή εργαστηριακές δοκιμές, ή μικρής κλίμακας δοκιμές επεξεργασίας, με σκοπό την αξιολόγηση της ποικιλίας· ή

(ε)η οποία αποτελεί μέρος της εκπλήρωσης μιας νομικής ή διοικητικής υποχρέωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιολογική ασφάλεια ή την καταχώρηση ποικιλιών σε εθνικό κατάλογο ποικιλιών εισηγμένο στο εμπόριο· ή

(στ)η οποία περιλαμβάνει συγκομιζόμενο υλικό το οποίο είναι υποπροϊόν ή πλεονασματικό προϊόν της δημιουργίας της ποικιλίας ή των δραστηριοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους (γ) μέχρι (ε) του παρόντος εδαφίου, νοουμένου ότι το εν λόγω υλικό πωλείται ή διατίθεται χωρίς προσδιορισμό ταυτότητας της ποικιλίας, για σκοπούς κατανάλωσης.