Προϋποθέσεις προστασίας

5. (1) Το δικαίωμα του δημιουργού χορηγείται όταν η ποικιλία είναι -

(α)νέα·

(β)διακεκριμένη·

(γ)ομοιογενής.

(δ)σταθερή· και

(ε)έχει ονομασία που καθιερώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40.

(2) Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε πρόσθετες διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δικαιώματος δημιουργού νοουμένου ότι ο αιτητής συμμορφώνεται με τις τυπικές διαδικασίες, οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και πληρώνει τα καθορισμένα τέλη.